Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
24-170 Kurów, Klementowice 365

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 187.79 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1812.21 zł
Opis szkoły

Liceum ogólnokształcące zostało utworzone 1 września 2004 r. W tym dniu, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" z siedzibą w Klementowicach zostało organem prowadzącym również dla innych szkół Zespołu Szkół Agrobiznesu.
Dotychczas mury szkoły opuściło dwa roczniki absolwentów.
W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Prowadzone są zajęcia sportowe, koła przedmiotowe. Bardzo dobrymi wynikami może poszczycić się Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego odnoszący sukcesy na przeglądach powiatowych i wojewódzkich i dziewczęca drużyna sportowa stanowiąca poważną konkurencję dla innych szkół w piłce siatkowej i w piłce nożnej.
Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
Sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne, zestawy audio-wizualne, tablicę interaktywną.
W ramach współpracy ze szkołą partnerską w Danii uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki za granicą, jak również odbywania wakacyjnych praktyk zagranicznych w krajach UE.

Technikum powstało w 1950 r. jako Technikum Rachunkowości Rolnej. Lata pięćdziesiąte - to okres rozkwitu naszej szkoły. Liczba kandydatów przekraczała wtedy wielokrotnie liczbę miejsc, zaszła więc potrzeba tworzenia klas równoległych.
27 września 1969 r. odbył się pierwszy zjazd absolwentów, który połączony został z uroczystością wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych.
W 1973 r. powstało również 3-letnie Technikum Rolnicze.
1 września 1977 r. przyjęci zostali uczniowie do klasy I Technikum Rolniczego o 5-letnim okresie nauczania.
15 października 1988 r. nadano szkole patrona- Macieja Rataja, uroczystość tę połączono z III Zjazdem Absolwentów.
W dniu 3 marca 1997 r. nadano nową nazwę naszej szkole, odtąd nazywa się Zespołem Szkół Agrobiznesu w Klementowicach.
Od 1 września 2004 r. szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" z siedzibą w Klementowicach.
Obecnie funkcjonuje 4 - letnie technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu z możliwością wyboru jednej ze specjalizacji: Komputer w firmie, Rachunkowość spółek prawa handlowego, Podejmowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich, Zarządzanie finansami.
Absolwenci szkoły uzyskują szeroki zakres wiedzy ekonomiczno ? rolniczej, umiejętności z zakresu obsługi finansowej oraz bankowo-kredytowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ubezpieczeń oraz funduszy emerytalno-rentowych, pozyskiwania funduszy pomocowych, uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, do ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE, umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie małej lub średniej wielkości firmy.

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL66109000049149000000000063
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.