Dla ucznia

Wiemy, że każda młoda osoba ma wielkie marzenia i chce rozwijać skrzydła. Wiemy też, że sytuacja materialna rodziny często utrudnia spełnienie tych marzeń. Zajęcia dodatkowe, kursy, sprzęt, materiały czy udziały w zawodach i wyjazdach, to wszystko duże koszty, na które nie każdego stać.

Jeżeli chcesz zostać stypendystą Świętego Mikołaja i otrzymać całoroczną pomoc dedykowaną na rozwój Twoich pasji i talentów upewnij się, że Twoją szkoła przystąpiła do programu i złóż w terminie wniosek o stypendium w swojej szkole.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja uczniowie muszą spełnić kryteria formalne i merytoryczne, a na koniec roku złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy.

kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium.

kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,

  • Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

 

>> POBIERZ ULOTKĘ - JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

>> ZOBACZ WZÓR WNIOSKU O STYPENDIA

>> ZOBACZ WZÓR OŚWIADCZENIA DOCHODOWEGO, KTÓRE JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO WNIOSKU O STYPENDIUM

 

Wydatkowanie stypendium

Stypendium św. Mikołaja może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z rozwojem pasji i talentów, oraz wydatki edukacyjne. Można je przeznaczyć na udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach, a także zakup materiałów, akcesoriów, sprzętu sportowego, artystycznego i instrumenty muzyczne. Także udział w obozach, wyjazdach, pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu zbiorowego do szkoły i na zajęcia, zakup komputera i opłacenie internetu.  

>> POBIERZ ULOTKĘ - WYDATKOWANIE SYTPENDIUM I ROZLICZENIE

>> POBIERZ INFORMACJE O PRZEZNACZENIU STYPENDIUM

 

Sprawozdawczość

Każdy uczeń otrzymujący stypendium św. Mikołaja ma obowiązek złożenia dwóch sprawozdań. Sprawozdanie składa się do szkolnego koordynatora stypendialnego. 

>  do 31 stycznia 2024 - po I semestrze - sprawozdanie merytoryczne

> do 31 maja 2024 - po II semestrze - sprawozdanie merytoryczne i finansowe (do sprawozdania finansowego dołącza się skany faktur i rachunków potwierdzających wydatki poniesione ze stypendium)

>> POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

>> POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

>> POBIERZ ULOTKĘ O TYM JAK ROZLICZYĆ STYPENDIUM

 

Jeżeli Twoja szkoła jeszcze nie przyznaje Stypendiów św. Mikołaja, pobierz list od Fundacji Świętego Mikołaja oraz broszurę i przekaż go swojej dyrekcji. Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest bezpłatny dla szkół. Pomagamy prowadzić w szkołach program stypendialny, a za naszą pomoc nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. 

Pobierz pliki

BROSZURA Stypendia sw Mikolaja
Rozszerzenie: pdf
Rozmiar: 7.9 MB
Pobierz
Zaproszenie dla szkol 2024
Rozszerzenie: pdf
Rozmiar: 674 KB
Pobierz
Regulamin SSM rok szkolny 2023.2024
Rozszerzenie: pdf
Rozmiar: 468 KB
Pobierz

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu