Wiemy, że każda młoda osoba ma wielkie marzenia i chce rozwijać skrzydła. Wiemy też, że sytuacja materialna rodziny często utrudnia spełnienie tych marzeń. Zajęcia dodatkowe, kursy, sprzęt, materiały czy udziały w zawodach i wyjazdach, to wszystko duże koszty, na które nie każdego stać.

Jeżeli chcesz zostać stypendystą Świętego Mikołaja i otrzymać całoroczną pomoc dedykowaną na rozwój Twoich pasji i talentów upewnij się, że Twoją szkoła przystąpiła do programu i złóż w terminie wniosek o stypendium w swojej szkole.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja uczniowie muszą spełnić kryteria formalne i merytoryczne, a na koniec roku złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy.

kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium.

kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,

  • Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

 

>> POBIERZ ULOTKĘ - JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

>> ZOBACZ WZÓR WNIOSKU O STYPENDIA

>> ZOBACZ WZÓR OŚWIADCZENIA DOCHODOWEGO, KTÓRE JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO WNIOSKU O STYPENDIUM

 

Wydatkowanie stypendium

Stypendium św. Mikołaja może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z rozwojem pasji i talentów, oraz wydatki edukacyjne. Można je przeznaczyć na udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach, a także zakup materiałów, akcesoriów, sprzętu sportowego, artystycznego i instrumenty muzyczne. Także udział w obozach, wyjazdach, pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu zbiorowego do szkoły i na zajęcia, zakup komputera i opłacenie internetu.  

>> POBIERZ ULOTKĘ - WYDATKOWANIE SYTPENDIUM I ROZLICZENIE

>> POBIERZ INFORMACJE O PRZEZNACZENIU STYPENDIUM

 

Sprawozdawczość

Każdy uczeń otrzymujący stypendium św. Mikołaja ma obowiązek złożenia dwóch sprawozdań. Sprawozdanie składa się do szkolnego koordynatora stypendialnego. 

>  do 31 stycznia 2024 - po I semestrze - sprawozdanie merytoryczne

> do 31 maja 2024 - po II semestrze - sprawozdanie merytoryczne i finansowe (do sprawozdania finansowego dołącza się skany faktur i rachunków potwierdzających wydatki poniesione ze stypendium)

>> POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO

>> POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

Wyszukaj szkołę.
Jeśli nie znajdziesz jej w wyszukiwarce - zgłoś ją za pomocą formualrza.

Jeżeli Twoja szkoła jeszcze nie przyznaje Stypendiów św. Mikołaja, pobierz list od Fundacji Świętego Mikołaja oraz broszurę i przekaż go swojej dyrekcji. Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest bezpłatny dla szkół. Pomagamy prowadzić w szkołach program stypendialny, a za naszą pomoc nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. 

Pobierz pliki

Zaproszenie dla szkol 2023
pdf
674 KB
BROSZURA Stypendia sw Mikolaja
pdf
7.9 MB
Regulamin
pdf
424 KB
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.