FAQ

 • Koordynator szkolny ma niepowtarzalną okazję być jeszcze bliżej uczniów szczególnie zdolnych i szczególnie zaangażowanych społecznie, wspierać ich w ich rozwoju oraz towarzyszyć w sukcesach.  

  Inspiracją są dla nas słowa Janusza Korczaka: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.” Jeżeli cytat jest dla Ciebie inspiracją, z całą pewnością byłbyś świetnym koordynatorem programu stypendialnego w szkole!

  Dzięki udziałowi w programie Stypendia św. Mikołaja koordynatorzy mają również możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych szkoleniach i warsztatach rozwijających oraz wzmacniających ich kompetencje i umiejętności pedagogiczne.

  Koordynatorzy często cieszą się szczególnym uznaniem nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym.

  W ramach programu Stypendia św. Mikołaja mogą również brać udział w spotkaniach ze znanymi inspirującymi osobami. Dotychczas w szkołach biorących udział w programie odbyły się spotkania m.in. z Edytą Jungowską, Rafałem Królikowskim czy Arturem Andrusem (wszyscy są ambasadorami programu Stypendia św. Mikołaja), a gościem honorowym Gali Solidarnej Szkoły w 2015 r. i w 2019 r. była małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

Każdej szkole z pewnością zależy na wspieraniu najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych uczniów. Program Stypendia św. Mikołaja daje taką możliwość i wspiera szkoły w udzielaniu efektywnej i mądrej pomocy potrzebującym dzieciom.

Każda szkoła przystępująca do programu Stypendia św. Mikołaja nieodpłatnie otrzymuje swoje własne stypendialne subkonto, pakiet gotowych dokumentów i materiałów promocyjnych, wsparcie administracyjne (w tym Fundacja Świętego Mikołaja odpowiada za rozliczanie zbiórek publicznych prowadzonych przez szkoły). Fundacja Świętego Mikołaja pomnaża zebrane przez szkoły pieniądze przekazując dopłaty na stypendialne subkonta bankowe. 

Dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja szkoła zyskuje możliwość wykorzystania na cele stypendialne mechanizmu 1% podatku. Fundacja posiada status OPP, dzięki czemu każdy obywatel Polski może wskazać prowadzone przez szkołę subkonto stypendialne w  swoim zeznaniu podatkowym.

Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera i nigdy nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji. 

Wszystkie szkoły uczestniczące w programie Stypendia św. Mikołaja biorą udział w konkursie o tytuł „Solidarnej Szkoły”, który przyznajemy każdego roku w grudniu najbardziej aktywnym szkołom w programie. Gala konkursu „Solidarna Szkoła” objęta jest od lat Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja wzmacniane są także kompetencje pedagogiczne i liderskie nauczycieli zaangażowanych w rozwój programu stypendialnego w szkole. Fundacja Świętego Mikołaja z myślą o szkołach biorących udział w programie lub nim zainteresowanych organizuje szkolenia i warsztaty wymiany doświadczeń dla dyrektorów i nauczycieli, którym zależy na tym, aby ich dzieci i młodzież mogły się rozwijać.

Szkoła zaangażowana w program Stypendia św. Mikołaja zyskuje również prestiż i uznanie w środowisku lokalnym. Jest też bardziej ceniona przez kandydatów i ich rodziców niż szkoła, w której programy stypendialne nie są realizowane. A program stypendialny może być również szansą na skupienie wokół szkoły środowiska absolwentów.

Stypendium św. Mikołaja dedykowane jest na rozwój pasji i talentów.

Uczeń może przeznaczyć stypendium na wydatki związane ze swoją edukacją i rozwojem zainteresowań, m.in. może pokryć koszt kursu językowego, czy dodatkowych zajęć pozaszkolnych, zakupu podręczników i książek, materiałów szkolnych, plastycznych, sprzętu sportowego, instrumentu muzycznego, może również opłacić udział w zawodach, olimpiadach, konkursach oraz wyjazdach organizowanych przez szkołę. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie (pkt. XII).

Chcąc otrzymać stypendium, uczeń wypełnia wniosek online w portalu stypendialnym, wraz z wymaganymi załącznikami (opinia wychowawcy z informacją o średniej ocen w poprzednim roku szkolnym + oświadczenie dochodowe), a następnie drukuje wniosek i składa go do szkolnego koordynatora stypendialnego. Następnie w szkole spotyka się trzyosobowa komisja stypendialna i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium konkretnym uczniom. Stypendyści wyłaniani są na podstawie dwóch kryteriów: naukowego i zaangażowania społecznego.

Każda szkoła, która bierze aktywny udział w programie Stypendia św. Mikołaja, powołuje szkolnego koordynatora i wspiera go w jego działaniach.

Zadaniem szkół jest pozyskiwanie środków finansowych na stypendia oraz wyłanianie uczniów, które powinny je otrzymać.

Proces pozyskiwania środków finansowych odbywa się przez cały rok szkolny i inicjowany jest przez koordynatora. Namawiamy szkoły do współdziałania z koordynatorem, aby budować kulturę solidarności w społeczności szkolnej i zapewnić środki na stypendia dla uzdolnionych i zaangażowanych uczniów z rodzin o niewysokich dochodach.

Komisja stypendialna zbiera się raz w ciągu roku szkolnego (wrzesień).

Fundacja Świętego Mikołaja wspiera wszystkie procesy, przekazuje gotowe dokumenty, pakiety zbiórkowe i promocyjne tak, aby szkołę odciążyć jednocześnie nie zdejmując odpowiedzialności za swoich uczniów.

Nie, szkoła nie ponosi żadnych konsekwencji. Jednak tylko szkoły, które same pozyskują środki, otrzymują dopłaty od Fundacji i w rezultacie będą mogły przyznać stypendia swoim uczniom.

Do każdych 500 zł wpłaconych na subkonto szkoły Fundacja Świętego Mikołaja dopłaca 250 zł. Fundacja organizuje też w ciągu roku szkolnego dodatkowe akcje, w ramach których dopłaty są większe, np. w trakcie akcji "Stypendium na dobry początek" Fundacja potraja każdą zebraną prze szkołę złotówkę na stypendia, a w trakcie akcji "Wiosną Stypendia Rosną" i "Stypendium od Serca" podwaja każdą złotówkę.   

Stypendium świętego Mikołaja skierowane jest do uzdolnionych i zaangażowanych społecznie uczniów pochodzących z rodzin o niewysokich dochodach. 

Stypendystą może być każdy uzdolniony uczeń szkoły podstawowej (z klas V-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, który spełnia określone w Regulaminie kryteria i którego szkoła zgłosiła się do programu Stypendia św. Mikołaja.

Wręcz przeciwnie - Fundacja przekazuje szkołom dodatkowe pieniądze na stypendia dla uczniów.

Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny! Nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji za prowadzenie subkonta szkoły ani wypłacanie stypendiów. 100% środków wpłacanych na subkonto szkoły oraz przekazywanych w ramach jednego procentu podatku pozostaje na subkoncie szkoły do wykorzystania na stypendia dla uczniów z tej właśnie szkoły.

Do programu może przystąpić każda szkoła działająca na terenie Polski. Szkołę do programu może zgłosić dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Aby to zrobić wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres stypendia@mikolaj.org.pl 

Pobierz formularz lub skontaktuj się z nami bezpośrednio stypendia@mikolaj.org.pl  +48 22 825 03 90// + 48 791 793 021// +48 669 241 424 – prześlemy formularz zgłoszeniowy w zwrotnym mailu.

Następnie na adres mailowy podany w formularzu zostanie przysłana umowa pomiędzy szkołą, a Fundacją Świętego Mikołaja. Wzór umowy dostępny jest tutaj. Razem z podpisaną umową szkoła otrzyma dedykowane subkonto stypendialne, pierwszy pakiet zbiórkowy i prezentację, jak prowadzić program stypendialny w swojej szkole 

Aby otrzymać Stypendium św. Mikołaja należy łącznie spełnić trzy warunki:

 • dochodowy (dochód na członka rodziny nie przekracza 2000 zł netto. W szczególnych przypadkach próg może być wyższy)
 • naukowy (minimalna średnia: w szkole podstawowej - 4,4, w szkole ponadpodstawowej - 4,0),
 • zaangażowanie społeczne (wolontariat, działalność na rzecz szkoły lub organizacji lokalnych).

Szkoła może przystąpić do programu w każdym momencie. Im wcześniej szkoła się zgłosi, tym będzie miała więcej czasu na zaplanowanie i zrealizowanie działań mających na celu pozyskanie środków na stypendia. Stypendyści wybierani są tylko raz w roku - we wrześniu.

Koordynator szkolny przede wszystkim jest inicjatorem zmian w społeczności szkolnej i lokalnej. Inspiruje do działania na rzecz stypendiów całą społeczność lokalną: młodzież, innych nauczycieli, absolwentów, lokalne parafie czy przedsiębiorców wspierając w ten sposób budowanie więzi społecznych. Odpowiada za organizację akcji pozyskiwania środków na stypendia, np. zbiórek, kiermaszy, pikników rodzinnych itp., kontaktuje się z darczyńcami indywidualnymi oraz firmami.

Koordynator pełni również funkcję łącznika między szkołą a Fundacją.

Koordynator odpowiada za administrowanie programem stypendialnym w swojej szkole:

 • We wrześniu - nadzoruje proces przyznawania stypendiów w szkole, w tym odpowiada za zebranie od uczniów wniosków o stypendia, powołuje komisje stypendialną;
 • W lutym - nadzoruje rozliczania stypendiów przez stypendystów (sprawozdanie merytoryczne).
 • W czerwcu - nadzoruje rozliczania stypendiów przez stypendystów (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

Stypendysta otrzymuje stypendium roczne na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcznych transz wypłacanych od listopada do czerwca z wyrównaniem za wrzesień i październik). Wysokość stypendium określa komisja stypendialna w szkole, jest to kwota od 200 do 500 zł miesięcznie. 

Jeżeli na szkolnym subkoncie stypendialnym, w momencie przyznania stypendiów, jest kwota niższa niż 2000 zł, komisja stypendialna może zdecydować o przyznaniu uczniowi stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, lub stypendium jednorazowego w wysokości do 990 zł. 

Każdy stypendysta ma obowiązek złożenia koordynatorowi szkolnemu sprawozdania merytorycznego na koniec I semestru oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego z wydatkowanych środków (wraz z kopiami faktur/rachunków/dowodów wpłat) na koniec roku szkolnego. Wzory sprawozdań dostępne są tutaj ...: Sprawozdania są sprawdzane przez koordynatora i Fundację Świętego Mikołaja, dzięki czemu wiemy dokładnie czy przekazana pomoc była dobrze wykorzystana.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas na stypendia@mikolaj.org.pl lub możesz skontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu.

Zdjęcie portretowe Antoniny Grządkowskiej - menedżerki programów edukacyjnych w Fundacji Świętego Mikołaja
Antonina Grządkowska

Menedżer programów edukacyjnych

Zdjęcie portretowe Anny Grunwald - koordynatorki programu w Fundacji Świętego Mikołaja
Anna Grunwald

Koordynator programu