Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie
83-140 Gniew, 27 stycznia 19

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta -0.01 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 2000.01 zł
Opis szkoły
Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie
to szkoła z ponad stuletnią tradycją. Dzięki pracy wielu pokoleń nauczycieli i rodziców szkoła wyróżnia się w środowisku lokalnym wysoką aktywnością i uczestnictwem w wielu inicjatywach organizowanych przez samorząd lokalny oraz organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym młody człowiek czerpie radość uczenia się, osiąga sukcesy oraz realizuje swoje marzenia.
Nadrzędnym celem Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie jest:
? zapewnienie każdemu uczniowi warunków rozwoju intelektualnego,
umożliwienie bardzo dobrego przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia i osiągania sukcesów,
? rozwijanie u uczniów aktywnych i kreatywnych sposobów zdobywania wiedzy, umiejętności, doskonalenia swoich zdolności i talentów,
? nauczenie jak być człowiekiem wysokiej kultury osobistej, pełnym najlepszych wartości duchowych, wrażliwym i odpowiedzialnym za siebie i innych,
? przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu dziedzictwa kulturowego, tolerancji i patriotyzmu,
? Wypracowanie form współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie
wychowania i kształcenia, gdzie rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach
Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej. W naszej placówce pracuje większość liderów zespołów przedmiotowych szkół miasta i gminy Gniew. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gniew oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew możliwa była organizacja:
? festynów ?Bezpieczne wakacje? , w których wzięli udział uczniowie wszystkich szkół w gminie,
? festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
? festynu ?Majówka Hallerówka?, w którym uczestniczyli także mieszkańcy naszego miasta oraz uczniowie klas szóstych szkół gminnych,
? sejmików samorządów szkolnych szkół miasta i gminy Gniew,
? dalsze funkcjonowanie strony Internetowej ?Kancelaria św. Mikołaja? (we współpracy z Referatem Promocji Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew),
Młodzież zrzeszona w Gimnazjalnym Klubie Wolontariusza:
? opiekuje się osobami starszymi, chorymi i samotnymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładzie Opiekuńczo ? Leczniczym w Gniewie,
? uczestniczy w zbiórkach żywności organizowanych przez Banki żywności,
? pomaga w organizacji imprez, uroczystości oraz festynów lokalnych, np. Mały Wielki Uśmiech z okazji Dnia Dziecka.
Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie poprzez współpracę z Fundacją ?Pokolenia? w Tczewie jest partnerem Polsko ? Amerykańskiej Fundacji Wolności. W 2009 roku wspólnie realizowaliśmy projekt ?Tuba. Lokalna przestrzeń informacji?, a w 2010 ? ?Otwieracz. Uwolnij przestrzeń publiczną?.
Tradycja stała się już organizacja:
? debat oksofrodzkich (m.in. podczas sesji Rady Miejskiej w Gniewie uczniowie debatowali na temat ?Młodzież w Gniewie nie ma warunków do uprawiania sportu?, zaś nauczyciele Gimnazjum uczestniczyli z władzami miasta w debacie ?W dobrze zarządzanej gminie organizacje pozarządowe są niepotrzebne?),
? kawiarenek obywatelskich (ostatnia z nich odbyła się w czerwcu b.r.. poświęcona była problemowi opuszczania małych miasteczek przez młodych ludzi).
Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie stara się pozyskiwać środki na organizację zajęć umożliwiających uczniom rozwój ich zdolności i zainteresowań, promujących zdrowy, wolny od uzależnień styl życia, integrujących społeczność szkolną i lokalną wokół ważnych dla mieszkańców miasta i gminy Gniew spraw.

Lp. Data uzyskania dotacji Darczyńca Krótki opis projektu Na co przeznaczono środki
1. Rzeczy zwykłe niezwykłe. Historia naszych przodków przydrożnych kapliczkach zaklęta. Polsko ? Amerykańska Fundacja Wolności ? konkurs ?Równać szanse Zebranie informacji nt. kapliczek i przydrożnych krzyży parafii Gniew Organizacja warsztatów, wycieczek, zakup materiałów plastycznych, piśmienniczych, aparatów fotograficznych
2. Razem pracujemy, razem się bawimy Fundacja Pokolenia Tczew ? konkurs Działaj Lokalnie Rozwój wolontariatu ? organizacja wypoczynku letniego dla realizatorów programu ?Starszy Brat Starsza Siostra? Organizacja obozu edukacyjnego dla uczestników programu ?Starszy Brat Starsza Siostra?
3. To, co najpiękniejsze znajduje się blisko nas
Fundacja Pokolenia Tczew ? konkurs Działaj Lokalnie Zapoznanie młodzieży z historią i dniem dzisiejszym Gniewa. Edukacja regionalna. Organizacja półkolonii dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej
4. Widzę, opisuję, uczestniczę
Polsko ? Amerykańska Fundacja Wolności ? konkurs ?Równać szanse Stworzenie koła dziennikarskiego. Włączenie się w życie społeczności lokalnej Organizacja koła dziennikarskiego, warsztatów komunikacji i kompetencji społecznych
5. Pyszne co nieco dla Kubusia Puchatka i jego przyjaciół Fundacja Pokolenia Tczew ? konkurs Działaj Lokalnie Projekt dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanymi znacznym ? promocja zdrowego odżywania się Warsztaty, wycieczki, zajęcia promujące zdrowy tryb życia
6. Dał nam przykład rybak Gniewny jak zmieniać siebie i tworzyć nowe Zarząd Powiatu Tczewskiego, oddział PFRON Tczew Projekt dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ? rozwój zdolności i zainteresowań, podkreślenie roli pracy w osiągnięciu sukcesu Warsztaty rozwijające talenty i zainteresowania młodzieży upośledzonej umysłowo, wycieczki do muzeum
7. Apetyt na zdrowie Zarząd Powiatu Tczewskiego, oddział PFRON Tczew Projekt dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ? promocja zdrowego stylu życia Warsztaty kulinarne, promujące zdrowe odżywanie się, zajęcia rekreacyjne
8. Ocalić od zapomnienia Fundacja Pokolenia Tczew ? konkurs Działaj Lokalnie Edukacja regionalna ? warsztaty plastyczne i fotograficzne nt. zabytków Gniewa Warsztaty plastyczne i fotograficzne ? zakup sprzętu plastycznego, piśmienniczego, aparatów fotograficznych

W Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie organizuje się szereg zajęć pozalekcyjnych, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom naszych uczniów. Są to zajęcia nieodpłatne. Duża grupa młodzieży uczestniczy w treningach sportowych. Dzięki współpracy z Sopockim Klubem Sportowym oraz Energią możliwym stały się wyjazdy na zawody sportowe, które nie obciążają finansowo Gimnazjum. Nauczyciele prowadzący zajęcia opłacani są ze środków sponsora, jakim jest Energia. Gimnazjum zajmuje II miejsce w powiecie tczewskim pod względem osiągnięć sportowych. W Gimnazjum aktywnie działa Szkolny Klub Europejski ? organizator m.in. Festynu ?Majówka Hallerówka?. W ramach Klubu prowadzony jest sklepik uczniowski. Istniejące koło dziennikarskie redaguje gazetkę ?Cymbał?. Działające koła przedmiotowe przyczyniają się do osiągania przez naszych uczniów sukcesów naukowych. Nasi gimnazjaliści są finalistami konkursów polonistycznych, języka niemieckiego, matematycznych oraz od lat - laureatami konkursu chemicznego.
W naszej szkole działa także Gimnazjalny Klub Młodzieżowy ? finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie
W Gimnazjalnym Klubie Młodzieżowym dobywają się zajęcia:
? Koła artystycznego,
? Koła językowego,
? Koła dziennikarskiego,
? Koła tanecznego.
Edukacja humanitarna i rozwojowa
Działalność Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza

Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie to placówka otwarta na wszelkie innowacyjne działania, aktywna w środowisku lokalnym, pobudzająca i angażująca młodzież do rozwoju zainteresowań i talentów oraz do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
W Gimnazjum od 6 lat działa Międzyszkolny Klub Wolontariusza, który rozpoczął działalność w grudniu 2004 roku. Skupia młodych ludzi ? uczniów Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera także w Gniewie.
W tym pierwszym roku istnienia Klub osiągnął już pewne sukcesy. Wolontariuszka Marika Wohlert została uznana za jedną z Ośmiu Wspaniałych powiatu tczewskiego.
W maju 2005 roku pedagog gimnazjum, będący jednocześnie opiekunem Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza, przygotował projekt ?Razem pracujemy, razem się bawimy?, który otrzymał akceptację Fundacji ?Pokolenia? w Tczewie w konkursie ?Działaj lokalnie IV?. Uzyskane w konkursie pieniądze zostały przeznaczone na organizację obozu integracyjnego w Radodzieży oraz szkolenie nowych wolontariuszy. Z akcji wypoczynku letniego skorzystało 40 uczniów szkół gniewskich (liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej). We wrześniu 2005 oraz 2008 roku opiekun Klubu uczestniczył w IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
13 grudnia 2006 roku Międzyszkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Gniewie został wyróżniony w konkursie ?Barwy wolontariatu?. Klub otrzymał tytuł ?NIESTRUDZENI 2006? w dziedzinie Edukacja i Kultura.
Międzyszkolny Klub Wolontariusza współpracuje z innymi szkołami na terenie miasta i gminy Gniew oraz placówkami pomocy społecznej i zdrowia. Są to: Szkoła Podstawowa w Gniewie, Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Dom Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy także w Gniewie.
Grupy wolontariuszy zostały zaangażowane w pomoc, opiekę, towarzyszenie w codziennych zajęciach osobom starszym, chorym, często bardzo samotnym. Inna grupa wolontariuszy realizuje elementy programu ?Starszy Brat Starsza Siostra?. Młodzież mieszkająca w Piasecznie pracuje w tutejszej szkole podstawowej, pomagając dzieciom w odrabianiu zadań domowych, przygotowaniu się do lekcji.
Kolejna grupa młodzieży pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej przy Gimnazjum w Gniewie: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego i matematyki.
Oprócz tych stałych zadań członkowie Klub Wolontariusza:
- zorganizowali dyskotekę, a dochód z biletów przeznaczyli na schronisko dla zwierząt w Tczewie,
- pracowali w sklepach ?Biedronka? i ?Ślizex ? Market?, pakując klientom zakupy. Zebrane w tym czasie pieniądze zostały przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci z tczewskiego Domu Dziecka, finansowe wsparcie chłopca oczekującego na przeszczep wątroby oraz 3 przewlekle chorych uczniów gimnazjum w Gniewie. Został też uruchomiony tzw. fundusz wycieczkowy dla uczniów wywodzących się z najuboższych rodzin,
- pomagali w przygotowaniu festynów w Zakładzie Opiekuńczo ? Leczniczym w Gniewie.
- uczestniczyli w przygotowaniu wieczorów poezji pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gniewie,
- realizowali zadania kampanii profilaktycznej ?Zachowaj trzeźwy umysł?. Specjalnie przeszkolone grupy wolontariuszy przeprowadziły we wszystkich klasach gimnazjum lekcje wychowawcze nt.: ?Zdrowe i dobre życie?, ?Mój styl życia?, Sens i wartość życia?. Ogółem w zajęciach tych uczestniczyło ponad 500 uczniów gimnazjum,
- zorganizowali happening z okazji Światowego Dnia bez Papierosa.
- brali udział w przygotowaniu i realizacji Dnia Życzliwości: (we wszystkich klasach przeprowadzono lekcje na temat życzliwości, ogłoszono konkurs na najbardziej życzliwego ucznia w klasie, najżyczliwsi gimnazjaliści otrzymali certyfikaty życzliwości, a ich rodzice ? listy gratulacyjne),
- wolontariusze włączyli się w realizacje projektów kierowanych do uczniów klas specjalnych: ? Rzeczy znane nieznane. Historia naszych przodków w przydrożnych kapliczkach zaklęta? (2007 r.), ?Małe co nieco dla Kubusia Puchatka i jego przyjaciół? (2008 r.)
- w ramach programu ?Szkoła bez przemocy? w roku 2008/09 współuczestniczyli w organizacji ?Dnia bez przemocy? (puszczanie serduszkowych balonów, pląsy integracyjne, przyjazne stroje)
W latach 2008/2009 w okresie letnim odbywały się zajęcia w Świetlicy św. Mikołaja przy Parafii w Gniewie. Zajęcia prowadzili wolontariusze, nauczyciele, harcerze i księża.
Nową dziedziną działalności Między szkolnego Klubu Wolontariusza przy Gimnazjum w Gniewie jest współpraca z Centrum Aktywnych Gniew oraz Fundacją ?Pokolenia? w Tczewie. Współdziałanie to pozwoliło w sposób znaczący podnieść aktywność wolontariuszy, uczynić ją pełniejszą oraz dającą większe możliwości rozwoju samego wolontariusza. Współpraca pomiędzy Centrum Aktywnych Gniew i Gimnazjum w Gniewie trwa od 2006 roku. Z propozycją współdziałania w zakresie aktywizowania młodzieży, podnoszenia jej kompetencji społecznych wystąpił wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawiając gimnazjalistom ofertę zajęć w Świetlicy św. Wojciecha na Zamku w Gniewie. W ramach współpracy zostały zrealizowane następujące zadania:
? pomoc w organizacji imprezy ?Mały wielki uśmiech?. W 2009 r. Klub Wolontariusza podczas Powiatowej Gali Wolontariatu został wyróżniony przez Fundację Pokolenia, Polsko- Amerykańską Fundację Wolności jako Grupa Wolontariuszy Roku
? współudział w organizacji gminnych obchodów Dnia Wolontariusza. Opiekun Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza przy Gimnazjum w Gniewie został przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew wyróżniony tytułem Animatora Wolontariatu roku 2007,
? aktywna pracowali przy realizacji projektu Dom wielki jak Zamek oraz kampanii Masz głos masz wybór
? szkolenie wolontariuszy przez pracowników Fundacji ?Pokolenia? w Tczewie oraz Centrum Aktywnych Gniew.
? Uczestnictwo w programie ?Debaty oksfordzkie?
W roku 2009 Szkolny Klub Wolontariusza został partnerem Polsko- Amerykańską Fundację Wolności realizując wspólnie z Fundacją Pokolenia w Tczewie projekt ?TUBA. LOKALNA PRZESTRZEŃ INFORMACJI?. Klub został wykorzystany, jako przykład dobrego działania, dla powstających grup wolontariuszy w gminach Gniew i Pelplin.
W ramach projektu został zorganizowany festyn ?Bezpieczne wakacje?, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół gminnych. Odbyły się także szkolenia: informatyczne, dziennikarskie, z pedagogiki zabawy, innowacyjnych form promocji, debat oxfordzkich, tworzenia grup wolontariackich.
Dużym wspólnym, innowacyjnym zadaniem była organizacja Centrum Aktywności Gimnazjalisty.

Projekt jest realizowany od marca 2008 roku. Jego pomysłodawcą jest Fundacja ?Pokolenia? w Tczewie działająca poprzez Centrum Aktywnych Gniew.
Projekt rozpoczął się w marcu 2008 roku spotkaniami informacyjnymi. Na spotkaniach została przedstawiona idea CAG, projekt oraz rozpoczęto rekrutację jego uczestników. Przygotowano i wydrukowano materiały informacyjne oraz materiały dla mediów.
W kwietniu i sierpniu trenerzy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przeprowadzili szkolenia dla animatorów CAG rozwijające niezbędne umiejętności do pracy z młodzieżą w CAGu. Szkolenie składało się z 4 modułów: twórczego myślenia, istoty uczenia się i rozwoju, technik multimedialnych, metodologii działania w CAGu. W maju odbyła się pierwsza część szkolenia, a w sierpniu ? druga połączona z superwizją przeprowadzonych działań. Równocześnie, dzięki kampanii informacyjnej i kolportażowi ulotek trwał nabór do CAGu. W drugim miesiącu projektu zakupiono sprzęt potrzebny do funkcjonowania Centrum (m.in. kamera cyfrowa z kasetami). Po zakończeniu naboru młodzieży odbyło się szkolenie integracyjne dla uczestników CAGu i animatorów. Szkolenie dzieliło się na dwa moduły: zabawy integracyjne przeprowadzone przez fachowych instruktorów- Marsz Rekruta (wspinaczka, orientowanie się w terenie, pokonywanie przeszkód). 2 moduł ? szkolenie z prezentacji i autoprezentacji. Dzięki niemu gimnazjaliści zdobyli umiejętności w zakresie sposobów prezentowania siebie, grupy, promocji podejmowanych działań. Młodzież uczyła się radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, przygotowania informacji dla mediów, technik radzenia sobie ze stresem. Gimnazjaliści zostali także przeszkoleni z technik multimedialnych (operowanie kamerą, fotografowanie, obróbka video, tworzenie prezentacji multimedialnych)
Od maja do września ? zajęcia poszczególnych grup CAG Młodzież pracowała w grupach projektowych, zajmując się poszczególnymi tematami. Następnie szukała informacji na wybrany temat w różnych źródłach (albumy, encyklopedia, czasopisma, Internet). Kolejny etap to przeprowadzanie wywiadów, sondaży i badań, fotografowanie i nagrywanie filmów dotyczących projektu, tworzenie wierszy, opowiadań, przedstawień oraz inne działania związane ze specyfika projektu. Projekt zakłada nawiązanie kontaktu z wybraną szkołą Unii Europejskiej. Ostatni miesiąc projektu ? to Regionalne Targi CAG połączone z uroczystym podsumowaniem projektu i spotkaniem cagowców z różnych środowisk. Młodzież zaprezentowała swoje projekty w formie wystaw, stoisk, plakatów, prezentacji multimedialnych przedstawień i eksponatów. Dzięki Targom młodzi ludzie przekonali się, że to, co robią jest ważne i doceniane, czerpią inspiracje z doświadczeń innych

Kolejnym działaniem, który staje się tradycją jest zbiórka żywności
?KUP COŚ DLA NIE SIEBIE?
organizowaną przez Banki żywności. W zbiórkę zaangażowali się nauczyciele, Szkolny Klub Wolontariusza, Wolontariusze przy Parafii Św. Mikołaja, harcerze, strażacy i KSM. Całym koordynatorem akcji był radny Powiatu Tczewskiego. W 2008 r. udało się zebrać 1127 kg żywności. Zebrane dary zostały przeznaczone na rzecz podopiecznych lokalnych organizacji charytatywnych, wspieranych przez sieć Banków Żywności. W 2009 Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie z Klubem Abstynenta w Gniewie brał udział w akcji rozdawania żywności najuboższym mieszkańcom naszej gminy.
Kolejnym naszym zadaniem w tym zakresie, był udział w świątecznej zbiórce żywności ? KUP COŚ DLA NIE SIEBIE?, która odbyła się 4 -5 grudnia 2009r.
W czerwcu 2010 roku zbierano żywność, odzież dla powodzian z okolic Płocka.

Nasi stypendyści:
1. Gabriela Bielecka
2. Dorota Stawicka
3. Michał Bałdowski
4. Emilia Karcz
Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL46109000049149000000000035
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.