Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
41-907 Bytom, Karpacka 27

Złóż wniosek o przyznanie stypendium

Stan konta 862.02 zł
Stypendyści w tym roku 0
Do kolejnego stypendium brakuje 1137.98 zł
Opis szkoły

Historia szkoły


Gimnazjum nr 7 w Bytomiu
Powstałe na bazie Szkoły Podstawowej nr 49
Historia szkoły-najważniejsze fakty i wydarzenia
(teksty zaczerpnięte ze starych kronik szkolnych)


Deklaracja fundatorska
W dniu 28 kwietnia 1960 w Bytomiu, pomiędzy: Wojewódzkim Komitetem Koordynacyjnym Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Katowicach, reprezentowanym przez Zastępcę Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - Ob. Jerzego Ziętka, z jednej strony i Kopalnią Węgla Kamiennego "Szombierki" w Bytomiu - Chruszczowie, reprezentowaną przez dyrektora inż. Hieronima Żelaśkiewicza, I Sekretarza Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Pawła Harazina, Przewodniczącego Rady Robotniczej Konrada Markiewicza, Przewodniczącego Rady Zakładowej Wincentego Zycha - zwaną w dalszej części deklaracji fundatorem, zawarta została deklaracja treści następującej:

Wojewódzki Komitet Koordynacyjny S.F.B.S.-jako inwestor przyjmuje ofiarowany przez Fundatora udział wartości 10.500.000 zł. I zobowiązuje się spowodować wykonanie projektów oraz przyspieszyć realizację budowy szkoły w ten sposób, aby rozpoczęcie budowy nastąpiło w roku 1963, zaś ukończenie w roku 1964.

Społeczny Fundusz Budowy Szkół oświadcza:
1. że po porozumieniu się z fundatorem, z Miejskim Komitetem Koordynacyjnym S.F.B.S. w Bytomiu, z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach i innymi zainteresowanymi czynnikami - Szkole Podstawowej zostanie nadana nazwa Szkoły imienia Stanisława Staszica,
2. wymieniona szkoła zostanie wpisana na listę Szkół 1000 - lecia województwa katowickiego,
3. wkład Fundatora zostanie upamiętniony w akcie erekcyjnym budowy, uwidoczniony w treści tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana w ścianę szkoły oraz w księdze fundatorskiej Szkoły,
4. S.F.B.S. po porozumieniu się z właściwymi czynnikami zobowiązuje się zapewnić Kopalnię "Szombierki", że przedstawiciele Fundatora będą mieli prawo brania udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych w Charakterze honorowego opiekuna szkoły,
5. Fundator zobowiązuje się do ufundowania corocznie 10 nagród, dla najpilniejszych uczniów tej szkoły.
W październiku 1964 roku na osiedlu "domków fińskich" w Bytomiu - Chruszczowie rozpoczęto budowę 15-salowej Szkoły 1000- lecia.

Budynek szkolny składający się z 15 klas lekcyjnych, 3 pracowni, sali gimnastycznej i basenu pływackiego, zaprojektował inż. Tadeusz Sadowski, z katowickiego "Miastoprojektu".
Fundatorem Szkoły 1000-lecia Nr 1195 była załoga kopalni "Szombierki" w Bytomiu.
Wykonawstwo zlecono Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Bytomiu. Budowę prowadził Oddział Budownictwa Miejskiego w Bytomiu.
Szkołę inwestowała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Zabrzu.
Zaopatrzenie Szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, Inspektorat Oświaty w Bytomiu, zlecił nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 20 - p. Edwardowi Grzelczakowi

Z dniem15 lutego 1966r Inspektorat Oświaty przy P.M.R.N. w Bytomiu otrzymał na wyposażenie wznoszącej się szkoły 820000 zł.
Z obiektywnych trudności, jak konieczność założenia drenażu wokół szkoły i skomplikowanej konstrukcji basenu pływackiego, oraz nie zawsze pełnej załogi na budowie, termin oddania szkoły opóźnił się.
Odbiór techniczny budynku szkolnego nastąpił z dniem 10 października 1966 roku.

W związku z pełną rozbudową dzielnicy w Chruszczowie, a to osiedla Chruszczów II oraz wzniesieniem bloków mieszkalnych przy ulicy Zakątek, Sempołowskiej i Manifestu Lipcowego - liczba uczniów w Szkołach Podstawowych nr 34, 35 i 44 osiągnęła ponad 2100 uczniów i panowała w nich ogromna ciasnota. Klasy były przeładowane, a nauka odbywała się na dwie zmiany.


Nowa Szkoła 1000-lecia na osiedlu "domków fińskich", przy ulicy Karpackiej wzniesiona została kosztem ponad 12 mln. złotych i otrzymała nazwę
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Wita Hankego w Bytomiu.
Wit Hanke - znany działacz społeczny i polityczny na tym terenie (zmarł w 1966 roku) więc na jego pamiątkę , doceniając zasługi , nadano tej szkole im. Wita Hankego.
Rejon jej obejmował całe osiedle "domków fińskich" oraz ulice: Zakątek, teren kopalni i Sempołowskiej.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 49 im. Wita Hankego w Bytomiu został p. Edward Grzelczak.
Na czele Komitetu Rodzicielskiego stał p. Bugowiecki, zaś opiekę nad szkołą sprawowała była kop. "Szombierki", którą kierował p. mgr inż. Karol Franasik.

4 listopada 1966 roku, o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość otwarcia szkoły. Na uroczystość przybyli liczni goście z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, przedstawiciele Kopalni Szombierki, żona patrona szkoły - Maria Hanke, rodzice oraz młodzież z sąsiednich szkół.
Po wystąpieniach oficjalnych i przekazaniu symbolicznego klucza ówczesnemu dyrektorowi szkoły p. Edwardowi Grzelczakowi odbyła się część artystyczna, w której brali udział uczniowie z różnych szkół.
Rok szkolny 1967/1968

Na boisku od strony tablicy pamiątkowej, odbyła się akademia. W początkowej fazie, został odśpiewany "Hymn Państwowy". Następnie Kier. Szkoły: E. Grzelczak, przywitał gości, grono pedagogiczne oraz młodzież. W czasie uroczystości gościliśmy powstańców, którzy przekazali nam kilka wspomnień z swoich wydarzeń z walk z nieprzyjacielem. W trakcie akademii zostały wręczone wybranym dzieciom z klas I-szych tarcze szkolne. Po części artystycznej klasa VIII oprowadziła klasy I-sze po szkole. Dzień ten na pewno, długo pozostanie w pamięci młodzieży, oraz wszystkich przebywających w czasie uroczystości w szkole.

PO RAZ PIERWSZY DNIA 27.IX.74 NADANO AKT PROMOCYJNY KLASOM PIERWSZYM. Ślubowanie:


Ojczyzno nasza Polsko Ludowa tyś owocem walki i pracy pokoleń najlepszych Twych córek i synów.
Przyrzekamy Ci:
Stać wiernie na straży zdobyczy ustroju socjalistycznego w szacunku wobec rodziców naszych i wychowawców we wdzięczności za ciężki ich trud wyrastać na OBYWATELI godnych TWEGO imienia.
Każdym dniem i każdą godziną pracy i nauki pragniemy budować Twą wielkość i siłę.
Przyrzekam:
Zawsze i wszędzie w szkole i poza szkołą dbać o dobre imię naszej szkoły i godnie ją reprezentować.
Stać wiernie na straży zdobyczy ustroju socjalistycznego w szacunku wobec rodziców naszych i wychowawców we wdzięczności za ciężki ich trud wyrastać na OBYWATELI godnych TWEGO imienia.
Każdym dniem i każdą godziną pracy i nauki pragniemy budować Twą wielkość i sił.
(wypis z Księgi Fundacyjnej Szkoły1000-lecia)

29 listpada 1991 roku nadano szkole imię Stanisława Staszica (zgodnie z pierwotną inicjatywą budowniczych szkoły).
30 LAT MINĘŁO....

12 grudnia 1996 uroczyście obchodziliśmy 30 URODZINY SZKOŁY
Zasłużonej Jubilatce poświęciliśmy uroczystą akademię, a zaproszeni goście, na kartach Kroniki, złożyli jej życzenia.
ROK SZKOLNY 1997/1998

W lutym 1998 została oddana do użytku, uczniom naszej szkoły, pracownia komputerowa. Fundatorem pracowni było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd miasta Bytomia. Uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Krystyna Brodacka.
W pracowni znajduje się 10 stanowisk dwuosobowych (9 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie). Zainstalowano 10 komputerów PENTIUM z WINDOWS 95 oraz WORD 97, drukarkę kolorową, 1 monitor z kartą dźwiękową. Sala została odnowiona i odpowiednio przygotowana.
ROK SZKOLNY 1998/1999

Dnia 1 września 1998 roku Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uroczyście przyznał naszej szkole ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI.
ROK SZKOLNY 1999/2000

Od września tego roku staliśmy się ZESPOŁEM SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9. W skład tego zespołu wchodzi: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49, oraz utworzone w duchu reformy GIMNAZJUM NR 7.
17.10.1999r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Bytomiu, po generalnym remoncie, został ponownie oddany do uczniowskiego użytku basen.


ROK SZKOLNY 2001/2002

GIMNAZJUM NR 7
Nowy rok szkolny 2001/2002 rozpoczęliśmy nie w ZSO nr 9, lecz w Gimnazjum nr7 (w ubiegłym roku szkolnym zakończyła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 49 im St. Staszica).
Uroczystego otwarcia, nowopowstałego, w duchu reformy, gimnazjum dokonał prezydent miasta Bytomia, od spraw kultury i edukacji, p. Marian Stajno, w obecności przedstawicieli miasta oraz dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły, no i oczywiście uczniów.

W kwietniu 2002 r. zostaje powołane Stowarzyszenie "Nasze Gimnazjum", którego głównym zadaniem jest wspierać wszelkie działania szkoły, a przede wszystkim jej wychowanków. Imprezą inaugurującą działalność stowarzyszenia były "Impresje Twórcze Gimnazjalistów" - uroczystość otwarta dla mieszkańców dzielnicy, zaproszonych gości, rodziców i uczniów.
Impreza miała miejsce 11 czerwca 2002r. - była podsumowaniem trzyletniego cyklu kształcenia gimnazjum.
ROK SZKOLNY 2002/2003

1 września 2002 - rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją i nauczycielami i przedstawicielami Związku Kombatantów, uczestniczyli w uroczystej Mszy Polowej, oraz złożyli kwiaty na grobach poległych.

Kolejni dyrektorzy szkoły:
? P. Edward Grzelczak (1967 - 1984)
? P. Teresa Wieczorek (1984 - 1985)
? P. Krystyna Karolczyk - Tryba (1985 - 1994)
? P. Krystyna Brodacka (1994-2011)
od 2011 r. dyrektorem szkoły jest Pani Agnieszka Sudoł
Zasłużeni nauczyciele:
? P. Władysław Majewski - wieloletni pracownik szkoły, doskonały pedagog, trener całych pokoleń pływaków, opiekun SKS - u, organizator wypoczynku letniego dla młodzieży, niezapomniany erudyta, gawędziarz, miłośnik zabaw z językiem polskim.
? P. Edward Grzelczak - pierwszy i wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel techniki, aktywny współpracownik kop."Szombierki", Urzędu Miasta, Inspektoratu Oświaty, promujący szkołę w środowisku lokalnym jako placówkę o profilu sportowym, społecznik, wzorowy organizator i pedagog.
? P. Henryk Skóra - wspaniały, wieloletni wicedyrektor szkoły, doskonały pedagog i wychowawca, wielki autorytet, nauczyciel jęz. rosyjskiego i geografii, gawędziarz, konferansjer, dusza towarzystwa każdego, chodząca KRONIKA szkoły.
? P. Krystyna Brodacka - obecny dyrektor szkoły, wspaniały nauczyciel geografii i wychowawca, miłośnik podróży wszelkich i obieżyświat, dusza towarzyska, najlepszy "opowiadacz" dowcipów a ostatnio także kinoman.
? P. Teresa Kamieńska - obecny wicedyrektor szkoły, pedagog i wychowawca wyjątkowy, nauczyciel matematyki (a w pewnym okresie także historii , mistrz origami - twórca najpiękniejszych bryłek, tytan pracy, miłośnik ładu, porządku, harmonii wyjątkowej, znawca sztuk wszelakich).
Nadzwyczajne wydarzenia:
? Nadanie szkole im. Stanisława Staszica i nowego sztandaru;
? Organizatorzy (wspólnie z ZSO nr 6) I, II, III i IV Interdyscyplinarnej Konferencji Nauczycieli Jęz. Polskiego (od roku 2001).
? Powołanie Stowarzyszenia "Nasze Gimnazjum"
? Aukcje Prac Uczniowskich - Koncerty Charytatywne na rzecz dzieci: Dla Natalki; Dla Sebastiana.


Osiągnięcia Gimnazjum Nr 7
w roku szkolnym 2009/2010

1. Stypendyści Prezydenta Miasta Bytomia:
? Dariusz Tomczyk
? Marta Gawęcka
? Magdalena Konarska
? Mateusz Ciuraj
2. Konkursy przedmiotowe:
? Agnieszka Dziendziel ? laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii oraz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki ? Olimpus 2009/10
? Magdalena Köhler - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii, III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej
? Jessica Swoboda - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR, finalistka Wojewódzkiego Konkursu ? Mieszkam w województwie śląskim?
? Marlena Ziaja - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
? Bartosz Ociepka ?nagroda II stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur i 2 wyróżnienia
? Certyfikat z języka niemieckiego ? Paweł Rejner ? poziom B1 , 5 uczniów ? poziom A1
? I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim ? O laur rzeki Tarczynki?- Nikolina Korkus
? I miejsce zespołu wokalno ? instrumentalnego i I miejsce Marty Małek w Międzyszkolnym Konkursie Prozy , Poezji i Pieśni Patriotycznej
3. Konkursy i zawody sportowe
? I miejsce w województwie ? Mistrzostwo Śląska w kategorii młodziczek w siatkówce dziewcząt , I miejsce w rejonie i w mieście,
? III miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewcząt
? 6 miejsce w województwie , I miejsce w rejonie i w mieście w dwuboju nowoczesnym chłopców i dziewcząt ( 10 miejsce w województwie)
? Wojewódzka Gimnazjada w pływaniu ? I miejsce w Bytomiu , I miejsce w rejonie i 11 miejsce w województwie,
? Wojewódzka Gimnazjada w szachach ? I miejsce w Bytomiu , I miejsce w rejonie i VII miejsce w województwie
? Mistrzostwa Wojewódzkie w Szachach ? I miejsce w Bytomiu i rejonie i XI miejsce w województwie J. Czornik , J. Kisielewicz
? Puchar Śląska oraz Puchar Rybnika w Marszach na Orientację -1, 2 miejsca w kolejnych turach Pucharu ? D. Matejczyk , M. Stec , P. Rejner III miejsce w Wojewódzkiej Klasyfikacji Drużynowej
? Czołowe miejsca w Mistrzostwach w Narciarstwie biegowym (III miejsce), w badmintonie (III miejsce)
? I miejsce w zawodach miejskich i rejonowych w siatkówce plażowej dziewcząt
? II miejsce w klasyfikacji województw , XVII miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej młodzików w Mistrzostwach Polskiego Związku Brydża Sportowego

4. Znaczące imprezy w szkole i poza nią

? Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska szkolnego połączone z otwartą imprezą dla środowiska lokalnego ? festynem sportowo- rodzinnym;
? Otwarta impreza prezentująca dokonania chóru i zespołu instrumentalno ? wokalnego dla emerytowanych nauczycieli i całej społeczności szkolnej ? Najpiękniejsze kolędy i pastorałki ;
? Koncert połączony z aukcją na rzecz chorego Mateusza we współpracy z SP44
? Udział znaczącej grupy uczniów szkoły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy ? zebranie ponad 15 000 złotych ;
? Udział młodzieży i nauczycieli w Dniu Flagi ? 70 uczniów i rodziców oraz w ogólnopolskiej akcji ? Polska biega? i w biegu nocnym ?Od ratusza do ratusza?;
? Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Szombierki w pływaniu;
? Organizacja otwartej imprezy ? festynu sportowego;
? Prezentacja dokonań gimnazjum w Europejskim Dniu Sąsiada;
? Loteria fantowa na rzecz Hospicjum Cordis w Mysłowicach;

Podziel się miłością z uczniami tej szkoły
nr konta szkoły: PL91109000049149000000000098
Kopiuj
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Joanna Głodowska
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.