Dodajesz obecnie nowy wniosek stypendialny

Nabór wniosków o Stypendium św. Mikołaja na rok szkolny 2022/2023 trwa od 1 do 30 września.

Zapraszamy do składania wniosków. Do wniosku należy dołączyć: 

- skany dyplomów i zaświadczeń potwierdzających sukcesy i osiągnięcia, a także zaświadczenia o podjętym wolontariacie i innych obszarach zaangażowania społecznego
- skan podpisanego przez rodzica oświadczenia dochodowego na wzorze, który jest załącznikiem do regulaminu programu "Stypendia św. Mikołaja"
- opinię nauczyciela wraz z informacją o średniej ocen

Po wypełnieniu wniosku elektronicznie uczeń będzie mógł go wydrukować i po podpisaniu przez rodzica złożyć u szkolnego koordynatora stypendialnego.

 

 

 

 

1 Dane podstawowe
2 Opis osiągnięć i sytuacja rodzinna ucznia
3 Plan wydatkowania stypendium
4 Załączniki
5 Wysłanie wniosku

Składałeś już wniosek o Stypendium św. Mikołaja?

Jeżeli tak wpisz swój numer PESEL aby pobrać Twoje dane.

Imię
Nazwisko
Nazwisko panieńskie matki
Data urodzenia
Wpisz datę dzień/miesiąc/rok
PESEL
Wpisz 11-cyfrowy numer PESEL
Klasa
W której jesteś klasie?
Średnia ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego (z zaświadczenia ze szkoły lub opinii wychowawczej)
Telefon
Adres e-mail ucznia
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Województwo
Gmina
Powiat
Imię rodzica/prawnego opiekuna
Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
Telefon rodzica/opiekuna prawnego
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego
Urząd Skarbowy - nazwa i odpowiedni adres
Wpisz nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego
Nazwa banku
Wpisz nazwę banku, w którym prowadzonych jest rachunek, na który ma być wypłacone stypendium
Numer konta bankowego
Wpisz 26-cyfrowy numer konta, na który ma być wypłacane stypendium
Imię i nazwisko właściciela konta bankowego
Fundacja Świętego Mikołaja ma obowiązek wysłać do ucznia PIT-11 mailem lub pocztą tradycyjną. Poprzez zgodę na wysłanie PITu mailem wspierają Państwo działania statutowe Fundacji.
Proszę podać adres mailowy, na który ma być wysłany PIT-11.
Cofnij
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Osiągnięcia
Napisz, w jakich konkursach, olimpiadach, rozgrywkach, turniejach itp. wziąłeś/wzięłaś udział w poprzednim roku szkolnym. Czy zdobyłeś/aś jakieś miejsca, wyróżnienia, przeszedłeś/szłaś do kolejnego etapu (jakiego)?
Zaangażowanie społeczne
Opisz swoją aktywność społeczno–kulturalną w poprzednim roku szkolnym. Weź pod uwagę wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w lokalnej parafii, w samorządzie szkolnym, działalność artystyczną, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, e-wolontariat itp.).Określ częstotliwość swojego zaangażowania (np. 1x/tyg. 1godz.)
Dodatkowe umiejętności i zainteresowania
Napisz o swoich zainteresowaniach, np. gra na pianinie, uzdolnienia plastyczne, zainteresowanie wybraną dziedziną nauki, hobby.
Dodatkowe informacje
Inne informacje nieujęte jeszcze we wniosku.
Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny jest niższy lub równy 2000 zł
Obecna sytuacja
Dlaczego stypendium jest potrzebne i jak wpłynie na szanse rozwojowe ucznia?
Cofnij
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Plan rozwoju ucznia i przeznaczenia środków ze stypendium na najbliższy rok szkolny w przypadku otrzymania stypendium
Cofnij
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Wgraj skan opinii wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego. Jeśli na opinii nie ma informacji o średniej ocen, wgraj również zaświadczenie o wysokości średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego.
Opinia wychowawcy
Przeciągnij pliki wszystkie
tutaj lub wgraj z komputera
Wgraj oświadczenie o wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie za okres od 1.01 – 30.06.2022 r.
oświadczenie o wysokości dochodów
Przeciągnij pliki wszystkie
tutaj lub wgraj z komputera

Pobierz szablony dokumentów

Zal.2 Zasady dochod SSM 2022.2023
Dodatkowe dokumenty - nieobowiązkowe np.: dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia
Dodatkowe dokumenty - nieobowiązkowe np.: dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia
Przeciągnij pliki wszystkie
tutaj lub wgraj z komputera
Cofnij
Zapisz i wróć do edycji później Następny krok
Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe zawarte we Wniosku i załącznikach przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym przyznania stypendium w ramach programu Stypendia św. Mikołaja. Informujemy, że każda osoba ma prawo do: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto każda osoba ma prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora, jak i do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Złożenie przedmiotowego wniosku stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego treści przez Administratora, w zakresie niezbędnym dla merytorycznego rozpoznania wniosku. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest konieczne i niezbędne dla przyjęcia wniosku do procedowania.
Zapisz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z koordynatorami programu stypendialnego lub napisz na stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina Grządkowska
Koordynator programu
Anna Grunwald
Koordynator programu
Zrealizowano z pomocą środków Funduszu Sektor 3.0 w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.