Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
Zgłoszona
Typ szkoły:
Szkoła podstawowa 
Adres:
Wola Batorska, 32-007 Zabierzów Bocheński 587 
Patron:
Wincenty Witos 
Telefon:
0122816005 
Faks:
0122816005 
Adres email:
WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej będzie szkołą krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:
* każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości
* wspieramy pełny rozwój naszych uczniów

Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować
w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej.

W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem.

W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy
z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb.

W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną dla ucznia.


MISJA SZKOŁY

W misji naszej szkoły wykorzystane zostaną osiągnięcia Nowoczesnej Szkoły Celestyna Freineta. W myśl postulatów Celestyna Freineta najważniejszym zadaniem Szkoły jest troska
o dziecko i udzielenie mu takiej pomocy, jaka może mu zapewnić "maksymalny rozwój osobowości". W związku z tym, w naszej szkole nauczyciele będą wspomagać ucznia we wszystkich sferach jego działalności : intelektualnej, fizycznej i duchowej
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego dziecka. Należy zrozumieć, że dziecko ma taką samą naturę jak człowiek dorosły. Celestyn Freinet powiedział: "Jeśli nie staniecie się na nowo podobni do dzieci, nigdy nie wejdziecie do zaczarowanego królestwa pedagogiki". Rodzice i Szkoła będą koncentrować swoją uwagę na dziecku i jego potrzebach.

Proces dydaktyczno-wychowawczy będzie nastawiony na zaspokojenie potrzeb ucznia, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, miłości
i przyjaźni, uznania i szacunku, potrzeba poznania i samorealizacji .
Możemy tego dokonać tylko poprzez uznanie za najwyższą wartość człowieka - podmiotowość ucznia.

Nasza Szkoła powinna stać się szkołą przystosowaną do ucznia, w taki sposób, aby umożliwić uruchomienie jego energii życiowej i jego duchowe wzbogacenia bez względu na jego możliwości .

Działania wszystkich społeczności naszej szkoły skierowane będą na rozwój wielostronnej inteligencji dziecka. Jest to nie tylko inteligencja abstrakcyjna, ale także inteligencja rąk, którymi oddziałuje na środowisko, pragnąc je przekształcić i opanować, inteligencja artystyczna, inteligencja poznawcza, twórcza i społeczna.

Nasza Szkoła będzie wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Nauczyciele i uczniowie będą wspólnie odpowiedzialni za przyjazną
i tolerancyjną atmosferę w szkole.

Będziemy dążyć do wychowania młodego człowieka: samodzielnego, twórczego i wewnętrznie wolnego.

Szkoła będzie dostarczać swoim uczniom pozytywnych wzorców zachowania, uczyć tolerancji
i wzajemnej akceptacji. Będzie pomagać
w rozpoznawaniu wartości moralnych i w zrozumieniu poglądów.

Nauczyciele naszej szkoły będą wspomagać rodziców w wychowaniu ich dzieci. Będą prowadzić dziecko przez trudny etap jego dorastania, pomagając mu wyrazić siebie i zrozumieć własne problemy. Praca pedagogów naszej szkoły ukierunkowana będzie na wychowanie ucznia kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych.

Szkoła będzie rozbudzać w uczniach uczucia patriotyzmu wobec własnego państwa, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, kulturowej
i lokalnej.

Będziemy przygotowywać ucznia do życia we współczesnym świecie przyrody i techniki.
W związku z tym, szkoła dużą uwagę będzie przywiązywać do kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Istotną kwestią będzie wskazywanie zagrożeń, jakie niesie z sobą postęp cywilizacyjny.

Dziecko już w wieku szkolnym zdolne jest do samorealizacji, w ten sposób tworzy samego siebie. W naszej szkole uczeń będzie traktowany jako "twórca", którego naturalną potrzeba jest nie tylko zabawa, ale i praca (zgodnie z poglądami C. Freineta).

Proces dydaktyczno-wychowawczy ukierunkowany będzie na wszechstronny
i harmonijny rozwój ucznia. Nauczyciele będą przekazywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kształcić określone umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy. A w szczególności :umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.
Nauczyciele będą starali się zapewnić równowagę i harmonię między wychowaniem
i samowychowaniem a uczeniem się i wielostronnym rozwojem umysłowym dziecka. Będzie przejawiać się to w dbałości o osiągnięcia szkolne, jak i o odpowiednie zachowanie i porządek w szkole.

Szkoła będzie realizować programy nauczania i wychowania jako integralną całość, w której treści intelektualne łącza się z moralno-społecznymi.
W naszej szkole kadra pedagogiczna będzie w pełni wykształcona, z pełnymi kwalifikacjami,
o różnych specjalnościach.
Będziemy uczyć się i pracować w bezpiecznej i odpowiednio wyposażonej szkole.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
4 700,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
9
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
30 1090 0004 9149 0000 0000 0032
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja