Informacje o szkole
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie
Zgłoszona
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie
Typ szkoły:
Gimnazjum 
Adres:
Miączyn, 22-455 MIĄCZYN, ul. Hrubieszowska 51 
Patron:
Jan Paweł II 
Telefon:
0846180035 
Faks:
0846180035 
Adres email:
Adres WWW:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie leży przy drodze krajowej Nr 74 na terenie Gminy Miączyn, która położona jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej i Działów Grabowieckich. Kotlina Hrubieszowska obejmuje południową część gminy, natomiast Działy Grabowieckie - północną część. Gmina Miączyn położona jest we wschodniej części powiatu zamojskiego. Jej powierzchnia wynosi 156 km2. Jest to obszar typowo rolniczy.
Gimnazjum w Miączynie zostało założone Uchwałą Rady Gminy Miączyn
Nr VI/23/1999 z dnia 09 marca 1999 roku, która stanowi jednocześnie Akt założycielski Gimnazjum w Miączynie. Organem prowadzącym jest Gmina Miączyn, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Lublinie. Obwód szkoły obejmuje całą gminę, tj.: Miączyn, Kol. Miączyn, Stacja Miączyn, Ministrówka, Zawalów, Horyszów, Gdeszyn, Koniuchy, Kotlice, Niewirków, Poddąbrowa, Świdniki, Żuków, Czartoria, Frankamionka. Uczniowie z najbardziej oddalonych miejscowości dowożeni są autobusami wybranych firm przewozowych oraz gimbusem szkolnym. Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Miączynie jest jedynym gimnazjum w Gminie Miączyn.
16 listopada 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku Gimnazjum
w Miączynie. Z okazji święta na uroczystość przybyli przedstawiciele władz kościelnych, wojewódzkich, powiatowych, lokalnych, sponsorzy oraz osoby wspierające szkołę
w podejmowanych przez nią działaniach dydaktyczno – wychowawczych.
W dniu 18 kwietnia 2008 roku Rada Gminy Miączyn Uchwałą Nr XVI/89/08 nadała Gimnazjum w Miączynie imię Jana Pawła II, zaś uroczystość odbyła się 16 października 2008 roku.
16 października 2009 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10 – lecia Gimnazjum w Miączynie.
W 2008 roku gimnazjum przystąpiło do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Szkoła systematycznie uczestniczy w spotkaniach członków tej rodziny, jak również organizuje takie spotkania. 16 stycznia 2012 roku gimnazjum zorganizowało Spotkanie Opłatkowe Rodziny Szkół, w którym uczestniczyło 27 szkół im. Jana Pawła II. Celem uroczystości była integracja, wymiana doświadczeń, zjednoczenie delegacji z różny w modlitwie oraz uczczenie pamięci wielkiego Polaka.
Bazę szkoły stanowią: pracownia biologiczna, chemiczna, informatyczna, z 24 komputerami z dostępem do internetu, 2 pracownie polonistyczne, pracownia językowa, 3 pracownie matematyczne, plastyczna, historyczna, fizyczna, geograficzna. Ponadto blok sportowy, w skład którego wchodzą: sala sportowa, z której korzysta również szkoła podstawowa; boiska do: piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej; kort tenisowy; bieżnia; sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z siłownią; zaplecze sanitarne; magazyn sprzętu sportowego.
W skład bazy gimnazjum wchodzi także blok żywieniowy, z którego korzystają uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej oraz gabinet pedagoga, świetlica, gabinet stomatologiczny, pod opieką którego pozostają uczniowie szkół z terenu gminy. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m.in. tablice interaktywne, mikroskopy. Dodatkowe wyposażenie, z którego nauczyciele mogą korzystać to: telewizory, odtwarzacze kaset VHS oraz płyt DVD i CD, komputery, aparaty fotograficzne, projektory i ekrany. Pracownie wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych np. plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne. W szkole wszystkie sale wyposażone są w komputery do dyspozycji nauczyciela z dostępem do internetu oraz dodatkowo 12 komputerów w bibliotece szkolnej /Centrum Informacji Multimedialnej/.
Oprócz biblioteki szkolnej w budynku gimnazjum mieści się biblioteka publiczna. Pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą się zdobywać wiedzę. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni.
W latach 2002 - 2013 gimnazjum ukończyło 1065 uczniów. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie chętnie rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w różnych zajęciach dodatkowych. Oferta tych zajęć jest szeroka i zaspokaja ich potrzeby. Szkoła oferuje uczniom zajęcia koła fotograficznego, dziennikarskiego, wokalno – instrumentalnego, biologicznego, informatycznego, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, z grafiki komputerowej, plastyczne. Odbywają się także zajęcia rewalidacyjne (na podstawie orzeczeń ppp.) oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.
Wyposażenie gimnazjum jest stale monitorowane i na bieżąco uzupełniane. Gimnazjum przystępuje do projektów, dzięki czemu otrzymuje dodatkowe pomoce dydaktyczne
i różnorodny sprzęt. W ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne do nauczania różnych przedmiotów, sprzęt i stroje sportowe oraz tablicę interaktywną. Młodzież objęta jest opieką wychowawcy świetlicy, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki.
W gimnazjum jest zainstalowany monitoring wizyjny /16 kamer/, który jest na bieżąco rozbudowywany. W celu usprawnienia pracy szkoły zainstalowano system XIBO, który służy przekazywaniu informacji. Posiadana przez gimnazjum baza w pełni zaspokaja potrzeby niezbędne do właściwego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego, a jej wyposażenie zapewnia realizację podstawy programowej na III etapie kształcenia.
Działania podejmowane przez szkołę przyczyniają się do wzrostu wyników edukacyjnych uczniów, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach konkursu gimnazjalnego oraz konkursów i zawodów sportowych. W szkolnym planie nauczania ujęto dodatkową godzinę informatyki i języka rosyjskiego. Uczniom niepełnosprawnym przydzielono większą liczbę godz. zajęć. rewalidacyjnych. niż przewiduje rozporządzenie, co przekłada się na wysokie wyniki na egzaminach.
Uczniowie gimnazjum biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do najważniejszych osiągnięć uczniów z ostatnich trzech lat można zaliczyć: tytuł finalisty w konkursie matematycznym organizowanym przez LKO; tytuł laureata - konkurs mat. Zagimak; powiatowe turnieje BRD: II miejsce w powiecie. Powiatowy Turniej Wiedzy Poż.: II miejsce, II miejsce w Ogólnop. Turn. Wiedzy Poż. Młodzież zapobiega pożarom w pow. Zamojskim.
Konkursy plastyczne: II miejsce i wyr. – Woj. Kon. plast. Zakątki Lubelszczyzny – Gim. w Werbkowicach; I i III miejsce Zawsze niech będzie – woj. konkurs twórczości - ZS z Oddz. Integracyjnych; II miejsce w konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny;
II miejsce i wyróż. w Międzyszk. konkursie plast. Jan Paweł II - Patron naszej szkoły - ZS
w Płoskiem; III miejsce dla druż. Poznajemy Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny; II miejsce
w Międzygm. konkursie - Przywołać nastrój…- świąteczny stroik bożonarodzeniowy; nagroda
i wyróżn. w Woj. Konkursie plast. Najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny w szacie jesiennej”;
II miejsce w konkursie rej. dla druż. Poznajemy Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny; II i III miejsce oraz wystawa pokonkursowa: Konkurs plastyczny Zawsze niech będzie - Stowarzyszenie na rzecz integracji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Wszyscy Razem w Zamościu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu; II i III miejsce oraz wyróżnienia
i wystawa pokonkursowa: Konkurs plastyczny Ogród twoich marzeń - ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu; III miejsce oraz wyróżnienia: Regionalny Konkurs Plastyczny
W oczekiwaniu na kanonizację – Jan Paweł II w moich oczach - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.
Konkurs plastyczno – techniczny „Zatrzymajmy ptaki w naszych parkach” - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu: wyróżnienia i nagrody.
VII Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Nad nami Cicha Noc” - ZSP Nr 3 w Zamościu – III miejsce.
Konkursy fotograficzne: III miejsce - Konkurs fot. – CKU Zamość; wyróżnienie - Konkurs grafiki komp. Fotograf 2011– ZSP Nr 2 Zamość; II miejsce; II i III miejsce w kategorii Fotookładka gazety szkolnej w XII powiat. konkursie grafiki komp. Fotograf 2013 - ZSP Nr 2
w Zamościu; I miejsce - Uniwersytecki konkurs j. ang. dla uczniów klas III - ZSS im. UE
w Zamościu; wyróż. - Konkurs fot. Ziemia Zamojska w obiektywie II edycja; III miejsce - Woj. konkurs Zamość i Roztocze w obiektywie - CKZiU w Zamościu.
Konkurs Interdyscyplinarny – II LO Zamość: III miejsce.
Zawody sportowe: I miejsce w Turnieju piłki siat. dziewcząt o puchar Orła w St. Zamościu; I miejsce – Mistrz. Pow. Zam. w Piłce Siat. Dz.; I miejsce w elimin. do mistrz. pow. w piłce nożnej chł. w ramach Gimnazjady 2011; III miejsce w Mistrz. Pow. Zam. w Sztaf. Biegach Przeł. Dz. i Chł. w ramach Gimnazjady SZS; II miejsce – Mistrz. Pow. w Sztaf. Biegach Przeł. Dz.; IV miejsce indywid. i V drużyn. w Otwartych mistrz. Miasta i pow. zam. w biegach przeł.; I miejsce dz. i III miejsce chł. w Mistrz. Pow. w Sztaf. Biegach Przeł. w ramach Gimnazjady SZS; II miejsce drużyny oraz tytuł najlepszej zawodniczki: Mistrzostwa Powiatu zamojskiego LZS w halowej piłce nożnej dziewcząt – Piłkarska Kadra Czeka 2014.
Tytuł finalisty - Konkurs biolog. – LKO.
II miejsce druż. – Ogólnop. Turn. BRD – WORD Zamość.
III miejsce w kat. soliści w VII Międzyszk. Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Nad Nami Cicha Noc w ZSP Nr 3 w Zamościu. W ubiegłym roku szkolnym zespół został zakwalifikowany na IV Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.
I miejsce w V Ogólnopol. Konkurs Poezji K. Wojtyły o Janie Pawle II Toruń 2014 – etap regionalny. Uczennica zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, który odbył się w Toruniu.
Uczniowie cyklicznie biorą udział w Zamojskim Dyktandzie organizowanym przez PWSZ w Zamościu. W r. szk. 2010/2011 nasz uczeń otrzymał indeks ww. uczelni.
W ubiegłym roku szkolnym uczeń klasy drugiej zwyciężył w uniwersyteckim konkursie języka angielskiego dla uczniów klas III organizowanym przez Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, czym zapewnił sobie darmową naukę w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu.
W gimnazjum organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze i tematyczne po kraju, zagraniczne np. do Parlamentu Europejskiego dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz reprezentowali szkołę w konkursach.
Młodzież realizuje projekty edukacyjne, które doskonalą i poszerzają wiedzę
o wiadomości wykraczające poza podst. programową. W celu wyrównywania szans eduk. szkoła przystąpiła do projektu Wyrównywanie szans eduk. uczniów poprzez dodatkowe zaj. rozwijające kompet. kluczowe - Zagrajmy o sukces. W ramach projektu młodzież miała dostęp do zaj. pozalekc. rozwijających aktywność ruchową, umiejętności informat. i społ., podnieśli poziom wiedzy z przedmiotów mat.-przyr. i j. ang., mieli zagospodarowany czas wolny, byli motywowani do uczenia się. Ponadto gimnazjum otrzymało tabl. interak. i pomoce dydakt.
Uczniowie uczestniczą w spotkaniach tematycznych np. Bezpieczeństwo energet. Woj. Lub., spotkanie z podróżnikiem J. Wardachem, spotkanie z G. Pinho z Brazylii oraz A. Elsawy
z Egiptu. Młodzież klas III uczestniczy cyklicznie w zajęciach z zawodoznawstwa prowadzonych przez doradcę zawodowego z PPP w Zamościu. Organizowane są spotkania
z przedst. szkół ponadgimn. Dyrektor podpisał umowę przystąpienia do tworzącej się SWDZ dla Miasta Zamość i Powiatu Zam., która ma na celu rozwijać i wzmacniać wśród uczniów aktywną postawę w zakresie zdobywania wiedzy o możliwościach kształcenia, rynku pracy. Organizowane są spotkania z pracownikami KM w Zamościu i ratownikiem med. oraz Rajdy Trzeźwości, w których udział biorą uczniowie szkół z terenu gminy. Cyklicznie organizowany jest program edukacyjny Trzymaj Formę i Wiemy co jemy oraz konkurs Zdrowie najcenniejszy skarb. Ponadto akcje profilaktyczne Znajdź właściwe rozwiązanie, obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. Młodzież uczestniczy także w cyklicznych konkursach organizowanych
w gimnazjum: Mistrz klawiatury, How’s your English?. Przygotowuje się do życia
w demokratycznym społeczeństwie poprzez działalność w SU, udział w demokratycznych wyborach samorządu szk. i klasowego, opiekuna SU i rzecznika praw ucznia oraz swoich przedstawicieli, udział w cyklicznych debatach oraz ogólnopolskiej akcji Młodzi głosują.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych od lat utrzymują się na wysokim poziomie.
W ubiegłym roku szkolnym wyniki z historii i wosu-u były wyższe od średnich powiatu (o 5%) i województwa (4%). Z matematyki: wyższe od powiatu od 2%. Z przedmiotów przyrodniczych: o 7% wyższe od powiatu i 5% od województwa. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyższe aż o 16% od powiatu i 12% od województwa, zaś na poziomie rozszerzonym: wyższa aż o 18% od powiatu i 13% od województwa. Z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym były wyższe o 3% od powiatu i województwa, zaś na poziomie rozszerzonym pokrywały się z wynikami powiatu.
Niektórzy uczniowie udzielili 100% prawidłowych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów: chemia (6 osób), geografia (4 osoby), biologia (2 osoby), historia i wos
(1 osoba), fizyka (1 osoba), język angielski podstawowy (1 osoba) i rozszerzony (1 osoba).
5 uczniów uzyskało łączny wynik egzaminu powyżej 85%. Z języka angielskiego
i przedmiotów przyrodniczych szkoła osiągnęła 7 stanin, z matematyki – 5.
Zarówno wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnych, jak również sukcesy w konkursach i zawodach przedmiotowych oraz inicjatywy podejmowane przez nauczycieli są dowodem na wysoką jakość kształcenia w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Miączynie.
Stypendia Św. Mikołaja
Bieżący semetr:
Dostępne środki
- zł
Stypendia w bież. sem.
0
Jednorazowa pomoc
0
Poprzednie semestry:
Środki zebrane (ogółem)
4 500,00 zł
Przyznane stypendia (ogółem)
6
Jednorazowa pomoc (ogółem)
0
Numer konta szkoły:
96 1090 0004 9149 0000 0000 0396
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
ul.Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno
Przekaż środki
Lista wpłat
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja