Regulamin Programu Stypendialnego

REGULAMIN

przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja  obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach programu Stypendia św. Mikołaja prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osiągających dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. Program ma także za zadanie zachęcać społeczności szkolne do krzewienia kultury solidarności, samopomocy i budowania mocnych więzi społecznych.   

I.  Postanowienia ogólne

1. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Programie – oznacza to program Stypendia św. Mikołaja,

 2. Fundacji – oznacza to Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, nr KRS 0000126602),

 3. Karcie Oceny Ucznia – oznacza to kartę, której część formalna jest wypełniana przez Koordynatora przed procesem przyznawania Stypendiów, podczas oceny formalnej Wniosku (sprawdzenie kompletności i prawidłowości złożonego Wniosku i załączników), a część merytoryczna wypełniana jest przez Komisję podczas procesu przyznawania Stypendiów i polega na przyznaniu punktów we wszystkich kryteriach. Jej wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

 4. Komisji – oznacza to komisję stypendialną, powoływaną przez daną Szkołę. Jej obowiązki opisane są w pkt XI,

 5. Koordynatorze – oznacza to koordynatora Programu powoływanego przez daną Szkołę. Jego obowiązki opisane są w pkt X,

 6. Ogólnym Funduszu Programu – oznacza to fundusz nieprzypisany do żadnej ze szkół biorących udział w Programie, którego środki finansowe pochodzą z dobrowolnych wpłat indywidualnych darczyńców, firm oraz innych podmiotów,

 7. Protokole – oznacza to dokument sporządzany przez członków Komisji podczas obrad i oceny Wniosków. Jego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu,

 8. Sprawozdaniu finansowym – oznacza to sprawozdanie finansowe z wydatkowania przyznanego Stypendium, wypełnione przez Stypendystę i przedstawione przez Stypendystę lub rodzica/opiekuna Stypendysty (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu,

 9. Sprawozdaniu merytorycznym – oznacza to merytoryczne sprawozdanie z wydatkowania przyznanego Stypendium, wypełnione przez Stypendystę i przedstawione przez Stypendystę lub rodzica/opiekuna Stypendysty (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu,

 10. Stypendium – oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Komisję. Stypendium wypłacane w 10 transzach, począwszy od października 2020 r. (kiedy nastąpi wypłata transz za wrzesień i październik) do maja 2021 r. (kiedy nastąpi wypłata transz za maj i czerwiec),

 11. Stypendium jednorazowym – oznacza to środki finansowe przyznane Stypendyście przez Komisję w przypadku, gdy na koncie szkoły w momencie obrad Komisji (21-25 września 2020 r.) jest mniej niż 1000 zł. Stypendium jednorazowe jest wypłacane jednorazowo w październiku 2020 r.

 12. Subkoncie – oznacza to indywidualny numer konta bankowego przydzielony każdej Szkole, na którym są gromadzone środki przekazane przez darczyńców. Właścicielem, administratorem i dysponentem Subkont jest Fundacja,

 13. Umowie – oznacza to umowę podpisaną pomiędzy Szkołą a Fundacją określającą warunki współpracy w ramach Programu. Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

 14. Wniosku – oznacza to wniosek o Stypendium, złożony przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości). Jego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

3. Program zarządzany jest przez Zarząd Fundacji.

4. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Fundacji.

5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy,

Załącznik nr 2 – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu,

Załącznik nr 3 – Wzór Wniosku,

Załącznik nr 4 – Wzór Karty Oceny Ucznia,

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu,

Załącznik nr 6 – Wzór Sprawozdania finansowego,

Załącznik nr 7 – Wzór Sprawozdania merytorycznego.

II. Zasady udziału Szkoły w Programie

Każda Szkoła, która:

 1. podpisała i dostarczyła Umowę do Fundacji – otrzyma od Fundacji indywidualny numer subkonta i kartę aktywacyjną do profilu na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl, w którym gromadzona jest pełna dokumentacja programu;

 2. ma wpłaty na swoim Subkoncie w okresie od 20 września 2020 r. do 19 września 2021 r. – otrzyma od Fundacji 250 zł na stypendia dla swoich uczniów za każde 500 zł wpłacone w tym czasie na jej Subkonto (dopłaty nie dotyczą środków pozyskanych z tytułu 1% podatku od darczyńców) z wyjątkiem wprowadzonych akcji specjalnych, w ramach których dopłaty będą wyższe, o czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane. Sumaryczna dopłata za wpłaty w okresie od 20 września 2020 r. do 19 września 2021 r. zostanie przekazana na Subkonto szkoły we wrześniu 2021 r. Sumaryczna dopłata od Fundacji za wpłaty w okresie od 20 września 2020 r. do 19 września 2021 r. będzie nie większa niż 20 000 zł.

Akcje specjalne to:

- akcja „Na dobry początek”, która odbędzie się w terminie od 1 do 19 września 2020 r. W ramach akcji wpłacone w tym terminie na Subkonto szkoły środki zostaną potrojone przez Fundację (np. jeżeli szkoła zbierze 500 zł, Fundacja przekaże na szkolne subkonto 1000 zł).

- akcja „Stypendium od Serca”, która odbędzie się w terminie od 6 do 24 grudnia 2020 r. W ramach akcji wpłacone w tym terminie na Subkonto szkoły środki zostaną podwojone przez Fundację (np. jeżeli szkoła zbierze 500 zł, Fundacja przekaże na szkolne subkonto drugie 500 zł).

- akcja „Wiosną Stypendia Rosną”, która odbędzie się w terminie od 21 marca do 21 czerwca 2021 r. W ramach akcji wpłacone w tym terminie na Subkonto szkoły środki zostaną podwojone przez Fundację (np. jeżeli szkoła zbierze 500 zł, Fundacja przekaże na szkolne subkonto drugie 500 zł).

 1. posiada na swoim Subkoncie min. 1000 zł w dniu 1 września 2020 r. – jest zobowiązana do ogłoszenia naboru Wniosków o stypendium, zebrania Wniosków i zwołania Komisji;

 2. posiada na swoim Subkoncie 100,00-999,00 zł w dn. 1 września 2020 r. – może ogłosić nabór Wniosków o stypendium, zebrać wnioski, zwołać Komisję i przyznać stypendium jednorazowe. Jeśli nie skorzysta z tego prawa, środki powinny być wykorzystane podczas kolejnego naboru wniosków (wrzesień 2021 r.). W przeciwnym wypadku Szkoła może zostać pozbawiona tych środków – będą przesunięte na Ogólny Fundusz Programu lub na Subkonto innej Szkoły;

 3. chce zrezygnować z udziału w Programie i nie przyznała Stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 – może to zrobić w dowolnym momencie. Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia do Fundacji woli rezygnacji z Programu i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę. Środki z Subkonta Szkoły zostają przesunięte na Ogólny Fundusz Programu lub na Subkonto innej Szkoły;

 4. chce zrezygnować z udziału w Programie i przyznała Stypendia w roku szkolnym 2020/2021 – może to zrobić dopiero po zakończeniu okresu wypłacania Stypendiów i terminowym rozliczeniu środków przez stypendystów. Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia do Fundacji woli rezygnacji z Programu i podpisania dokumentu rozwiązującego obowiązującą Umowę;

 5. zrezygnowała z udziału w Programie – może w dowolnym momencie ponownie przystąpić do Programu, jeśli wyrazi taką chęć i zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu. Środki, które po rezygnacji Szkoły zostały przesunięte na Ogólny Fundusz Programu, nie wracają na Subkonto Szkoły.

III. Osoby uprawnione do ubiegania się o Stypendium

 1. O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych, działających na terenie Polski, które przystąpiły do Programu, jeśli spełniają kryteria formalne wymienione w pkt. IV. ust. 1

 2. Wyłączeni z możliwości otrzymania Stypendium są słuchacze szkół dla dorosłych.

IV. Kryteria przyznawania Stypendiów

 1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia kryteria formalne:miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta poświadczana jest poprzez dołączenie do Wniosku o stypendium oświadczenia o wysokości dochodów wypełnionego zgodnie z Zasadami dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 2. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku szkolnym;

 3. złożył kompletny (z załącznikami) i podpisany Wniosek do 20 września 2020 r. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:a.  Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

 4. Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.).

 5. Za każde kryterium merytoryczne Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 – maksymalnie 5 punktów, za kryterium nr 2 – maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.

 6. Kryterium nr 2 (osiągnięcia): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.

 7. Uczeń, który otrzymał w podsumowaniu mniej niż 6 punktów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Programu.

 8. Komisja decyduje o wadze poszczególnych punktów znając sytuację i możliwości poszczególnych uczniów oraz nie porównując ich z rówieśnikami z innych szkół.

 9. Szczególne przypadki:W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia równocześnie wszystkich kryteriów formalnych (np. ze względu na wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach). Fundacja ma prawo zażądać uzasadnienia decyzji Komisji stypendialnej. W takiej sytuacji Koordynator szkolny ma obowiązek przedstawić Fundacji uzasadnienie decyzji drogą mailową w ciągu 7 dni od zażądania uzasadnienia.

 10. W szczególnym przypadku gdy szkoła ma zebrane na Subkoncie środki odpowiednie aby przyznać stypendium, a wśród uczniów brakuje takich spełniających formalne kryterium dochodowe, Komisja kierując się dobrem uczniów ma prawo przyznać stypendium uczniowi o wyższych dochodach na członka rodziny niż 1500 zł netto na osobę w rodzinie. Fundacja ma prawo zażądać uzasadnienia decyzji Komisji stypendialnej. W takiej sytuacji Koordynator szkolny ma obowiązek przedstawić Fundacji uzasadnienie decyzji drogą mailową w ciągu 7 dni od zażądania uzasadnienia.

V. Tryb przyznawania Stypendiów

 1. Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami do Koordynatora w swojej Szkole.

 2. 2.  Termin przyjmowania Wniosków: od 1 do 20 września 2020 r.

 3. Uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020:

 4. nie rozliczył się z otrzymywanych środków lub

 5. któremu cofnięto Stypendium lub

 6. który bez stosownego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji nie rozliczył się w terminie,

   nie może otrzymać Stypendium w roku szkolnym 2020/2021.

 1. Uczeń powinien obowiązkowo dołączyć do Wniosku niżej wymienione załączniki:

 2. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego, np. trenera wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2019/2020 (ta informacja może być zawarta na osobnym zaświadczeniu). W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

 3. oświadczenie, że miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie przekroczył 1500 zł netto. Dokument stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – Zasady dokumentowania i obliczania dochodu;Koordynator może dodatkowo poprosić o:

 4. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

 5. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach szkolnych lub społecznych, wolontariat itp.) lub rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga jako wolontariusz).Komisja powołana przez dyrektora Szkoły decyduje o liście rankingowej uczniów, przyznaniu Stypendiów oraz ich wysokości (z uwzględnieniem założeń w pkt. V.10). Posiedzenie Komisji powinno odbyć się w terminie 21 - 25 września 2020 r.W wyjątkowych przypadkach wysokość Stypendium może zostać z góry określona przez Fundację (np. w wyniku podpisania przez darczyńcę Stypendium szczególnego porozumienia z Fundacją). Im wyższa suma punktów, tym powinna być wyższa kwota Stypendium.

 6. Jeśli na liście rankingowej co najmniej 2 uczniów otrzymało taką samą liczbę punktów, a Komisja po zapoznaniu się z wysokością środków na Subkoncie postanowi przyznać Stypendium tylko jednemu z nich, to w pierwszej kolejności o wyborze Stypendysty decyduje liczba punktów w kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności), w drugiej zaś liczba punktów w kryterium nr 2 (aktywność naukowa).

 7. Fundacja po zakończeniu procesu stypendialnego weryfikuje dokumenty (Protokół i Wnioski). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje o nich Koordynatora, który uzupełnia braki w dokumentacji i, jeśli zachodzi potrzeba, ponownie zwołuje Komisję.

 8. Komisja może przyznać Stypendia tylko do wysokości środków zgromadzonych na Subkoncie Szkoły do dnia przeprowadzenia komisji.

10. Minimalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi:

 1. 200 zł (dwieście złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w dniu obrad komisji środki w wysokości min. 2000 zł,

 2. 100 zł (sto złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w dniu obrad komisji środki w wysokości 1000-1999 zł. W tym przypadku Szkoła ma obowiązek całość środków zgromadzonych na Subkoncie przeznaczyć na jedno stypendium.

11. Maksymalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty może wynieść 500 zł (pięćset złotych).

12. Wysokość rocznego Stypendium musi być wielokrotnością 50 zł.

VI. Stypendia jednorazowe

 1. Jeśli środki na Subkoncie Szkoły nie przekraczają 999 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), Szkoła może przyznać jedno Stypendium jednorazowe w wysokości od 100 do 990 zł dla ucznia nr 1 z listy rankingowej. Wysokość stypendium jednorazowego musi być wielokrotnością 10 zł.

 2. Stypendium jednorazowe jest przyznawane w takim samym trybie jak stypendium miesięczne, tj. zgodnie z pkt V ust. 1–9.

VII. Tryb realizacji Stypendiów

 1. Stypendysta i jego opiekun prawny otrzymują od Koordynatora informację o przyznanym Stypendium i jego wysokości po oficjalnym potwierdzeniu przez Fundację weryfikacji dokumentów i przyznania Stypendiów.

 2. Wypłacenie i realizacja Stypendium są możliwe tylko po wprowadzeniu przez Koordynatora danych Stypendystów do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl oraz wgraniu Protokołu z posiedzenia Komisji i Wniosków.

 3. Pieniądze przekazywane są przez Fundację na numer konta bankowego wskazany we Wniosku przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia. Konto musi znajdować się w banku, który ma swoją placówkę w Polsce. Osobami uprawnionymi do dysponowania Stypendium są Stypendysta i jego opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich).

 4. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września 2020 r. do 28 maja 2021 r. Stypendium jest wypłacane w 10 transzach, co miesiąc, chyba że Fundacja podejmie inną decyzję, informując o tym Szkołę i Stypendystę.

 5. Wyjątkowo wypłata pierwszej i drugiej transzy Stypendium ma miejsce w październiku 2020 r. ze względu na okres prac Komisji oraz czas potrzebny na weryfikację dokumentów przez Fundację.

 6. Wyjątkowo wypłata transzy Stypendium za luty ma miejsce najpóźniej pod koniec lutego 2021 r. ze względu na okres weryfikacji przez Fundację sprawozdań merytorycznych składanych przez stypendystów po I semestrze.

 7. Wyjątkowo wypłata dwóch ostatnich transz ma miejsce w maju 2021 r. ze względu na okres weryfikacji przez Fundację sprawozdań z wydatkowania Stypendium składanych przez stypendystów po II semestrze. Stypendysta (lub jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w pkt. XII Regulaminu wg następujących zasad:wszystkie wydatki powinny być udokumentowane fakturami, lub imiennymi rachunkami wystawianymi na Stypendystę lub jego rodzica (w przypadku ucznia, który nie ukończył 13 lat),

 8. w przypadku wydatków ponoszonych w szkole: wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole istnieje możliwość przedstawienia w rozliczeniu zaświadczenia ze szkoły ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wyjazdu oraz poniesionego wydatku lub dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu;

 9. wszystkie środki ze Stypendium powinny być wydatkowane w okresie od 1 września 2020 r. do  28 maja 2021 r. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Fundacją i na pisemny wniosek okres ten może zostać wydłużony,

 10. w wyjątkowych przypadkach innych niż zawartych w punkcie b. podstawą do rozliczenia jest oświadczenie –  wymagana jest jednak wcześniejsza pisemna konsultacja Koordynatora z Fundacją (przed poniesieniem danego wydatku).

6.  Wymienione w pkt VII ust. 5 dokumenty powinny zostać przedstawione Koordynatorowi szkolnemu w kopiach.

VIII. Tryb rozliczania Stypendiów

1.  Po I semestrze stypendysta lub jego opiekun prawny (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości) ma obowiązek przygotować i przekazać Koordynatorowi sprawozdanie merytoryczne w terminie do 29 stycznia 2021 roku. W przypadku, gdy 29 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii. Wzór sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

2.  Po II semestrze stypendysta lub jego opiekun prawny (jeśli nie osiągnął on pełnoletniości) ma obowiązek przygotować i przekazać Koordynatorowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowania stypendium w terminie do 28 maja 2021 roku. Wzór sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. Wzór sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

3.  W przypadku stypendium jednorazowego stypendysta ma obowiązek po I semestrze złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowania stypendium w terminie do 29 stycznia 2021 r. W przypadku, gdy 29 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii.

4.  W przypadku obaw o prawidłowe rozliczenie Stypendium Fundacja może wymagać od Stypendysty raportów z wykorzystania środków we wcześniejszych terminach.

IX. Obowiązki Szkoły

 1. Do obowiązków Szkoły należy:

 2. wyznaczenie Koordynatora – osoby aktywnej, zaangażowanej społecznie, oraz powołanie Komisji,

 3. nadzór nad pracami Koordynatora i Komisji,

 4. promocja Programu, poinformowanie o Programie uczniów i rodziców/opiekunów,

 5. archiwizacja Wniosków wraz z załącznikami, Protokołów i Sprawozdań z kserokopiami faktur przez okres 3 lat od daty złożenia Wniosku,

 6. umożliwienie przeprowadzenia monitoringu upoważnionym przez Fundację osobom, w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji, itp. Fundacja zastrzega sobie prawo zawieszenia Szkoły w Programie w sytuacji niewykonania obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie przez Szkołę, w tym przez Koordynatora lub Komisję.

X. Koordynator Programu

1.  Do obowiązków Koordynatora należy wykonywanie następujących czynności:

 1. udzielanie informacji na temat Programu pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, społeczności lokalnej, potencjalnym darczyńcom,

 2. inicjowanie zbiórek funduszy na stypendia (np. poprzez kwesty, darowizny od indywidualnych darczyńców i firm),

 3. udostępnianie uczniom Regulaminu wraz z załącznikami, formularza Wniosku i wzorów Sprawozdań,

 4. nabór Wniosków z załącznikami w terminie określonym w pkt. V ust. 2;  

 5. kierowanie pracami Komisji;

 6. wprowadzenie do 30 września 2020 r. do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl poniższych danych:

- opisu Stypendysty, jego osiągnięć, sytuacji rodzinnej, zaangażowania społecznego i zainteresowań,

- wysokości połowy Stypendium (Kwota odpowiada wysokości stypendium otrzymanego przez ucznia w I semestrze),

- zeskanowanego Wniosku Stypendysty wraz z opinią wychowawcy w jednym pliku (plik o nazwie: imię i nazwisko ucznia_rok szkolny),

- protokołu z obrad Komisji z listami Stypendystów (plik o nazwie: nazwa szkoły_rok szkolny),

 1. udzielanie informacji Stypendystom i ich opiekunom na temat sposobu wydatkowania oraz rozliczania Stypendium, a w przypadku wątpliwości kontaktowanie się z Fundacją,

 2. zebranie sprawozdań merytorycznych od stypendystów 2 razy w roku – do 29 stycznia 2021 r. i do 28 maja 2021 r. W przypadku, gdy 29 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, to termin ten zostaje w danej szkole wydłużony do pierwszego dnia zajęć po zakończeniu ferii.

 3. zebranie sprawozdań finansowych z wydatkowania Stypendiów z kserokopiami faktur (pkt. VII ust. 5 i 6) raz w roku – do 28 maja 2021 r. W przypadku stypendiów jednorazowych obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przypada na 29 stycznia 2021 r.

 4. wprowadzenie do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl do 5 lutego 2021 r. Sprawozdania merytorycznego (a w przypadku stypendiów jednorazowych sprawozdania merytorycznego i finansowego) i do 4 czerwca 2021 r. Sprawozdania merytorycznego i finansowego (plik o tytule: imię_nazwisko_rok szkolny),

 5. wprowadzenie w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 danych stypendystów do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl.

 6. ogłaszanie informacji o przyznaniu Stypendiów i o liczbie Stypendystów na stronie internetowej Szkoły, jeśli taka strona istnieje.

 7. dbanie o to, aby w ramach Programu nie dochodziło do konfliktu interesów, m.in. poprzez przyznawanie Stypendiów osobom bliskim Koordynatorowi lub członkom Komisji.

XI.  Komisja

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek powołać Komisję, jeśli na Subkoncie Szkoły znajduje się min. 1000 zł w dniu 1 września 2020 r., nawet w przypadku gdy nie został złożony żaden Wniosek.

 2. W skład Komisji wchodzi min. trzech członków, powołanych przez dyrektora lub inną osobę pełniącą jego obowiązki. Wśród członków Komisji obowiązkowo znajduje się Koordynator oraz członek szkolnej Rady Rodziców.

 3. 3.   Posiedzenie Komisji powinno odbyć się w terminie 21 - 25 września 2020 r.

 4. Przewodniczącym Komisji powinien być Koordynator.

 5. Obowiązki Komisji:rzetelna ocena merytoryczna Wniosków na podstawie kryteriów zawartych w pkt IV. Ocena merytoryczna odbywa się poprzez wypełnienie części merytorycznej Karty Oceny Ucznia. Wszyscy członkowie zapoznają się z Wnioskami i wspólnie proponują punkty w określonych kryteriach,

 6. stworzenie listy rankingowej uczniów na podstawie ostatecznej liczby punktów, a następnie wyłonienie Stypendystów i stworzenie listy rezerwowej,

 7. sporządzenie Protokołu z posiedzenia Komisji.

 8. Jeśli nie został złożony żaden wniosek w danej Szkole lub Komisja podczas posiedzenia nie przyzna żadnego Stypendium, Komisja zobowiązana jest również do sporządzenia Protokołu wraz z uzasadnieniem oraz do pilnego poinformowania Fundacji o tym fakcie.

 9. Zarówno Koordynator, jak i pozostali członkowie Komisji, nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia ze środków zgromadzonych w ramach Programu.

 10. W ocenie Wniosku danego ucznia nie mogą brać udziału osoby, których obiektywność może być kwestionowana z uwagi na osobisty stosunek do ucznia, w szczególności członkowie rodziny lub inne osoby bliskie uczniowi.

XII. Przeznaczenie Stypendium

 1. Stypendium  powinno być przeznaczone przez Stypendystę na pokrycie kosztów związanych z jego rozwojem, w tym przede wszystkim z rozwijaniem jego uzdolnień i zainteresowań:

a)  finansowanie udziału w dodatkowych zajęciach, kursach i korepetycjach (np. naukę języka obcego, zajęcia sportowe, artystyczne, korepetycje, kurs na prawo jazdy i opłata za jeden egzamin teoretyczny i praktyczny i inne zajęcia dodatkowe i kursy),

b)  zakup podręczników szkolnych, książek naukowych, lektur, atlasów, słowników, książek do nauki języków obcych, artykułów papierniczych, przyborów malarskich, plecaka szkolnego,

c)   zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych (dla uczniów grających na danym instrumencie od minimum pół roku),

d)  zakup sprzętu sportowego dla uczniów, którzy trenują daną dyscyplinę (w tym zakup specjalistycznej odzieży sportowej),

e)  wyjazdy edukacyjne oraz obozy sportowe i harcerskie,

f)   wycieczki szkolne, wydarzenia kulturalne, wyjścia do teatru, filharmonii, opery, muzeum itp.,

g)  finansowanie udziału Stypendysty w kołach naukowych, konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,

h)  zakup aparatu fotograficznego dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach fotograficznych, biorących udział w wystawach i konkursach fotograficznych (po mailowym uzgodnieniu z Fundacją),

i)   zakup sprzętu komputerowego (z wyjątkiem tabletów), drukarki oraz programów komputerowych,

j)   poniesienie opłat rekrutacyjnych na studia (maksymalnie na dwa kierunki),

k)   dojazdy środkami transportu zbiorowego: do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,

l)   poniesienie opłat za Internet w miejscu zamieszkania,

m)   innych – po uprzednim pisemnym uzgodnieniu mailowym z Fundacją.

 1. Stypendium i Stypendium jednorazowe nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

 2. wyposażeniem domu (np. meble), remontem, rachunkami za telefon i innymi bieżącymi opłatami gospodarstwa domowego, zakupem telefonu komórkowego, itp.,

 3. kosztami udziału w studniówce i innych balach szkolnych (w tym zakupu stroju),

 4. zakupem żywności, leków, odzieży i kosmetyków,

 5. wpłatami na Radę Rodziców.

XIII. Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację i Szkołę w swoim środowisku, dba o swój rozwój intelektualny i duchowy.

 2. Stypendysta jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Programu.

 3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz swojej Szkoły i/lub lokalnego środowiska, w tym szczególnie osób potrzebujących.

 4. Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium lub Stypendium jednorazowego zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony w Regulaminie, oraz do złożenia Koordynatorowi Sprawozdania finansowego i merytorycznego z jego wydatkowania wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wydatki w terminach podanych w pkt VII i VIII..

 5. W przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania Stypendium i stypendium jednorazowego, Stypendysta jest zobowiązany zwrócić odpowiednio część lub całość przyznanej kwoty na Subkonto swojej Szkoły do 31 marca 2021 r. w przypadku Stypendium jednorazowego i do 31 lipca 2021 r. w przypadku Stypendium.

 6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany rachunku bankowego Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Fundację.

XIV. Cofnięcie Stypendium

 1. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu lub wstrzymaniu Stypendium, gdy Stypendysta:prezentuje postawę niegodną Stypendysty Programu,

 2. nieprawidłowo wykorzystuje Stypendium,

 3. nie złożył sprawozdania w terminie określonym w pkt. VII i VIII bez wyjaśnienia przyczyny oraz woli naprawienia sytuacji po wezwaniu ze strony Fundacji.

 4. W przypadku wstrzymania Stypendium, Stypendysta jest zobowiązany rozliczyć wcześniej otrzymane środki na zasadach opisanych w pkt. VII i VIII.

 5. W przypadku cofnięcia Stypendium Fundacja wstrzymuje wypłaty kolejnych transz Stypendium. Stypendysta jest zobowiązany zwrócić otrzymaną w ramach Stypendium kwotę.

XV.  Kapitał Programu

 1.  Kapitał Programu tworzony jest z:

 2. darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, zarówno z kraju, jak i zza granicy,

 3. ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych, z dochodów uzyskanych z imprez charytatywnych, kwest, aukcji, licytacji itp.

 4. środków wpłacanych tytułem 1% podatku ze wskazanym celem szczegółowym.Darczyńca ma możliwość wpłaty określonej kwoty na Subkonto danej Szkoły lub na konto Ogólnego Funduszu Programu.

 5. Wszystkie środki zgromadzone na Subkontach Szkół są przekazywane wyłącznie na Stypendia. Fundacja nie pobiera żadnej prowizji od wpłat.

 6. Ogólny Fundusz Programu:

 7. Środki pochodzące z darowizn celowych, przekazane na Ogólny Fundusz Programu, są rozdysponowywane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy firmami lub osobami prywatnymi a Fundacją.

 8. Środki pochodzące z darowizn innych niż opisane powyżej, zostaną przeznaczone na Stypendia w Szkołach na warunkach określonych w pkt II ust. b.

 9. W przypadku gdy w Ogólnym Funduszu Programu pozostaną nierozdysponowane środki, Zarząd Fundacji może je rozdzielić wśród szkół wg innych kryteriów.

XVI.  Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do monitorowania Szkół w zakresie przyznanych Stypendiów.

 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą Szkołę od daty zawiadomienia.

Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja