Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium świętego Mikołaja skierowane jest do uzdolnionych i zaangażowanych społecznie uczniów pochodzących z rodzin o niewysokich dochodach. 

Stypendystą może być każdy uzdolniony uczeń szkoły podstawowej (z klas V-VIII), gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej, który spełnia określone w Regulaminie  kryteria i którego szkoła zgłosiła się do programu Stypendia św. Mikołaja.  

Jak zgłosić szkołę do programu Stypendia św. Mikołaja?

Do programu może przystąpić każda szkoła działająca na terenie Polski. Szkołę do programu może zgłosić dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Aby to zrobić trzeba pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2  , wydrukować, wypełnić i przesłać jego skan na adres stypendia@mikolaj.org.pl

Następnie na adres mailowy podany w formularzu zostanie przysłana umowa pomiędzy szkołą, a Fundacją Świętego Mikołaja. Wzór umowy dostępny jest tutaj: https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio stypendia@mikolaj.org.pl  +48 22 825 03 90// + 48 791 793 021// +48 669 241 424 – prześlemy formularz zgłoszeniowy w zwrotnym mailu.

Dlaczego warto zostać szkolnym koordynatorem programu Stypendia św. Mikołaja?

Koordynator szkolny ma niepowtarzalną okazję być jeszcze bliżej uczniów szczególnie zdolnych i szczególnie zaangażowanych społecznie, wspierać ich w ich rozwoju oraz towarzyszyć w sukcesach.

Inspiracją są dla nas słowa Janusza Korczaka: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.” Jeżeli cytat jest dla Ciebie inspiracją, z całą pewnością byłbyś świetnym koordynatorem programu stypendialnego w szkole!

Dzięki udziałowi w programie Stypendia św. Mikołaja koordynatorzy mają również możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych szkoleniach i warsztatach rozwijających oraz wzmacniających ich kompetencje i umiejętności pedagogiczne.

Koordynatorzy często cieszą się szczególnym uznaniem nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym.

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja mogą również brać udział w spotkaniach ze znanymi inspirującymi osobami. Dotychczas w szkołach biorących udział w programie odbyły się spotkania m.in. z Edytą Jungowską, Rafałem Królikowskim czy Arturem Andrusem (wszyscy są ambasadorami programu Stypendia św. Mikołaja), a gościem honorowym Gali Solidarnej Szkoły w 2015 r. była małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

Jakie korzyści z udziału w programie Stypendia św. Mikołaja ma szkoła?

Każdej szkole z pewnością zależy na wspieraniu najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych uczniów . Program Stypendia św. Mikołaja daje taką możliwość i wspiera szkoły w udzielaniu efektywnej i mądrej pomocy potrzebującym dzieciom.

Wszystkie szkoły uczestniczące w programie Stypendia św. Mikołaja biorą udział w konkursie o tytuł „Solidarnej Szkoły” , który przyznajemy każdego roku w grudniu najbardziej aktywnym szkołom w programie. Konkurs „Solidarna Szkoła” objęty jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja wzmacniane są także kompetencje pedagogiczne i liderskie nauczycieli zaangażowanych w rozwój programu stypendialnego w szkole. Fundacja Świętego Mikołaja z myślą o szkołach biorących udział w programie lub nim zainteresowanych organizuje szkolenia i warsztaty wymiany doświadczeń dla dyrektorów i nauczycieli, którym zależy na tym, aby ich dzieci i młodzież mogły się rozwijać.

Szkoła zaangażowana w program Stypendia św. Mikołaja zyskuje również prestiż i uznanie w środowisku lokalnym. Jest też bardziej ceniona przez kandydatów i ich rodziców niż szkoła, w której programy stypendialne nie są realizowane. A program stypendialny może być również szansą na skupienie wokół szkoły środowiska absolwentów.

Dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja szkoła zyskuje możliwość wykorzystania na cele stypendialne mechanizmu 1% podatku . Fundacja posiada status OPP, dzięki czemu każdy obywatel Polski może wskazać prowadzone przez szkołę subkonto stypendialne w swoim zeznaniu podatkowym.

Jakie są zadania szkolnego koordynatora?

Koordynator szkolny przede wszystkim jest inicjatorem zmian w społeczności szkolnej i lokalnej . Inspiruje do działania na rzecz stypendiów całą społeczność lokalną: młodzież, innych nauczycieli, absolwentów, lokalne parafie czy przedsiębiorców wspierając w ten sposób budowanie więzi społecznych. Odpowiada za organizację akcji pozyskiwania środków na stypendia, np. zbiórek, kiermaszy, pikników rodzinnych itp., kontaktuje się z darczyńcami indywidualnymi oraz firmami.

Koordynator pełni również funkcję łącznika między szkołą, a Fundacją.

W końcu, nadzoruje proces przyznawania stypendiów w szkole (we wrześniu) oraz rozliczania stypendiów przez stypendystów (luty i czerwiec). Wprowadza również dane stypendystów do portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl (wrzesień, luty i czerwiec).

Do czego zobowiązuje się szkoła biorąca udział w programie?

Każda szkoła, która bierze aktywny udział w programie Stypendia św. Mikołaja, powołuje szkolnego koordynatora i wspiera go w jego działaniach.

Głównym zadaniem szkół jest pozyskiwanie środków finansowych na stypendia oraz wyłanianie uczniów, które powinny je otrzymać.

Proces pozyskiwania środków finansowych odbywa się przez cały rok szkolny i inicjowany jest przez koordynatora. Namawiamy szkoły do współdziałania z koordynatorem, aby budować kulturę solidarności w społeczności szkolnej i zapewnić środki na stypendia dla uzdolnionych i zaangażowanych uczniów z rodzin o niewysokich dochodach.

Komisja stypendialna zbiera się raz w ciągu roku szkolnego (wrzesień).

Czy Fundacja pobiera jakieś prowizje za prowadzenie programu?

Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny! Nie pobieramy żadnych opłat czy prowizji za prowadzenie subkonta szkoły ani wypłacanie stypendiów. 100% środków wpłacanych na subkonto szkoły oraz przekazywanych w ramach jednego procentu podatku pozostaje na subkoncie szkoły do wykorzystania na stypendia dla uczniów z tej właśnie szkoły.

Ile wynoszą dopłaty na stypendia od Fundacji?

Do każdych 500 zł wpłaconych na subkonto szkoły Fundacja Świętego Mikołaja dopłaca 250 zł. Fundacja organizuje też w ciągu roku szkolnego dodatkowe akcje, w ramach których dopłaty są większe, np. w trakcie akcji Wiosną Stypendia Rosną do każdych 500 zł Fundacja dopłaca drugie 500 zł.

Kiedy dopłaty od Fundacji są przelewane na subkonta szkół?

Suma wszystkich dopłat od Fundacji jest wpłacana na subkonto szkoły we wrześniu przed zwołaniem w szkole komisji stypendialnej. Dzięki temu szkoła jest gotowa do podjęcia decyzji ile i w jakiej wysokości może przyznać stypendiów. Szczegółowe daty ujęte zostały w regulaminie

Czy Fundacja dopłaca do wszystkich środków wpłaconych na subkonto szkoły?

Fundacja dopłaca do wszystkich środków wpłaconych bezpośrednio na subkonto szkoły, zarówno tych pochodzących z wpłat indywidualnych rodziców, ze zbiórek na terenie szkoły, od sponsorów itp. Jedynym wyjątkiem jest mechanizm odliczenia 1% podatku - Fundacja nie dopłaca do środków przekazanych na konkretną szkołę w ramach 1% podatku.

Czy szkoła ponosi jakieś konsekwencje, jeśli nie będzie wpłat na jej subkonto stypendialne?

Nie, szkoła nie ponosi żadnych konsekwencji. Jednak tylko szkoły, które same pozyskują środki, otrzymują dopłaty od Fundacji i w rezultacie będą mogły przyznać stypendia swoim uczniom.

Do kiedy szkoła może przystąpić do programu Stypendia św. Mikołaja?

Szkoła może przystąpić do programu w każdym momencie. Im wcześniej szkoła się zgłosi, tym będzie miała więcej czasu na zaplanowanie i zrealizowanie działań mających na celu pozyskanie środków na stypendia.

W jaki sposób przyznawane są stypendia?

Chcąc otrzymać stypendium, uczeń składa do szkolnego koordynatora wniosek dostępny na stronie https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2 wraz z wymaganymi załącznikami. Po tym, jak koordynator zbierze wnioski, w szkole spotyka się w szkole trzyosobowa komisja stypendialna  i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium konkretnym uczniom. Stypendyści wyłaniani są na podstawie trzech kryteriów: naukowego, zaangażowania społecznego i dochodowego.

Jakie są kryteria przyznania stypendium?

Aby otrzymać Stypendium św. Mikołaja należy łącznie spełnić trzy warunki:

- dochodowy (dochód na członka rodziny nie przekracza 1500 zł netto, w szczególnych przypadkach próg może być wyższy)

- naukowy (minimalna średnia: w szkole podstawowej 4,5, w gimnazjum 4,3, w szkole średniej 4,0),

- zaangażowanie społeczne (wolontariat, działalność na rzecz szkoły lub organizacji lokalnych)

Czy szkoła może przyznać stypendium w ciągu roku szkolnego?

Szkoła może przyznać stypendia tylko raz w ciągu roku szkolnego (koniec września). Dzięki temu uczeń otrzymuje stypendium przez 10 miesięcy i może postawić sobie cele rozwojowe na cały rok szkolny.

Do kiedy jest czas na zbieranie wniosków stypendialnych uczniów?

Na ogół uczniowie mają czas do 21 września na złożenie wniosku o stypendium w sekretariacie szkolnym. Szczegółowe informacje z terminem zbierania wniosków stypendialnych dostępne są w Regulaminie , który jest aktualizowany w każdym roku szkolnym.

Przez jaki okres wypłacane są stypendia roczne? W jakiej są wysokości?

Stypendysta otrzymuje stypendium roczne na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcznych transz wypłacanych od listopada do czerwca z wyrównaniem za wrzesień i październik). Wysokość stypendium określa komisja, jest to kwota od 100 do 500 zł miesięcznie .

Czy jest możliwość przyznania stypendium jednorazowego?

W sytuacji, kiedy na subkoncie szkoły znajduje się mniej niż 1000 zł, komisja może przyznać tzw. stypendium jednorazowe. W tej sytuacji stypendysta otrzymuje stypendium jednorazowo. Wysokość stypendium jednorazowego określa komisja  - od 100 do 500 zł (wypłata następuje w listopadzie).

W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

Stypendium co miesiąc przelewane jest na numer konta wskazanego we wniosku stypendialnym. Chcąc jak najbardziej odciążyć szkołę , za zrealizowanie przelewów odpowiada Fundacja Świętego Mikołaja.

Na co uczeń może wydać stypendium?

Uczeń może przeznaczyć stypendium na wydatki związane ze swoją edukacją i rozwojem zainteresowań m.in. może pokryć koszt kursu językowego czy dodatkowych zajęć pozaszkolnych, zakupu podręczników i książek, materiałów szkolnych, plastycznych, sprzętu sportowego, instrumentu muzycznego, może również opłacić udział w zawodach, olimpiadach, konkursach oraz wyjazdach organizowanych przez szkołę. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie. (pkt. XII).

W jaki sposób stypendysta rozlicza stypendium?

Każdy stypendysta ma obowiązek złożenia koordynatorowi szkolnemu sprawozdania merytorycznego na koniec I semestru oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego z wydatkowanych środków (wraz z kopiami faktur/rachunków/dowodów wpłat) na koniec roku szkolnego. Wzory sprawozdań dostępne są tutaj: https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2 Sprawozdania są sprawdzane przez koordynatora i Fundację Świętego Mikołaja, dzięki czemu wiemy dokładnie czy przekazana pomoc była dobrze wykorzystana.

Gdzie mogę znaleźć dokumenty dot. programu (regulamin, wniosek, sprawozdanie)?

Wszystkie podstawowe dokumenty są do pobrania w zakładce O programie (hiperłącze: https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2 ).

Przekaż środki
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja