Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Kto może otrzymać stypendium?

Stypendystą może być każdy uzdolniony uczeń szkoły podstawowej (z klas V-VI), gimnazjum lub szkoły średniej, który spełnia określone w Regulaminie  kryteria i którego szkoła zgłosiła się do programu stypendialnego Solidarni

Jak zgłosić szkołę do programu Solidarni?

Szkołę do programu może zgłosić tylko dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Aby dokonać rejestracji należy wejść do zakładki Dla szkół , wybrać szkołę z katalogu i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wcześniej jednak należy wybrać wśród nauczycieli szkolnego koordynatora  programu ? osobę, która ma częsty dostęp do poczty elektronicznej, która będzie zajmowała się pozyskiwaniem środków na stypendia i  przeprowadzaniem procesu stypendialnego.Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy zostanie przysłana umowa. Należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i przesłać do fundacji.

Czy szkoła ma jakieś obowiązki?

Każda szkoła, która otrzymuje środki w ramach funduszu jest zobowiązana do:

- powołania szkolnego koordynatora

- ogłoszenia i przeprowadzenia naboru wniosków

- zwołania komisji stypendialnej

- wyłonienia stypendystów

- zebrania sprawozdań od stypendystów 

- przesyłania do fundacji za pomocą portalu www.solidarni.org.pl danych i dokumentów związanych z pracami komisji stypendialnej oraz z rozliczeniem uczniów. 

Gdzie znajdę informacje dot. terminów zbierania wniosków, przyznawania stypendiów etc?

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie,  który jest na nowo ustalany na każdy semestr.

W jaki sposób przyznawane są stypendia?

Chcąc otrzymać stypendium, uczeń musi złożyć do szkolnego koordynatora wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Po zgromadzeniu wniosków, w szkole zbiera się trzyosobowa komisja stypendialna i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium konkretnym uczniom. Stypendyści wyłaniani są na podstawie trzech kryteriów.

Jakie są kryteria przyznania stypendium?

- dochodowe (dochód na członka rodziny nie wyższy niż 950 zł netto, w szczególnych przypadkach próg jest wyższy)

- naukowe (min. średnia w szkole podstawowej 4,5, w gimnazjum 4,3, w szkole średniej 4,0),

- zaangażowanie społeczne (wolontariat, działalność na rzecz szkoły lub organizacji lokalnych )

Przez jaki okres wypłacane są stypendia? W jakiej są wysokości?

Każdy stypendysta otrzymuje stypendium na okres jednego semestru (5 miesięcy). Wysokość stypendium określa komisja  - od 100 do 500 zł/miesiąc

W jaki sposób wypłacane jest stypendium?

Stypendium przekazywane jest za pomocą karty przepłaconej z doładowaniem BZ WBK

Co można kupić za środki stypendialne?

Uczeń może przeznaczyć swoje stypendium na wydatki związane ze swoją edukacją i rozwojem zainteresowań m.in. może pokryć koszt kursu językowego, zakupu podręczników i książek, materiałów szkolnych, udziału w zawodach, olimpiadach i konkursach. Szczegółowy wykaz jest dostępny w Regulaminie.

Czy trzeba rozliczać stypendium?

Każdy stypendysta ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z wydatkowanych środków (wraz z kopiami faktur/rachunków/dowodów wpłat) na koniec semestru.

Gdzie mogę znaleźć dokumenty dot. programu (regulamin, wniosek, sprawozdanie)?

Wszystkie podstawowe dokumenty są do pobrania w zakładce O programie  - w menu po lewej stronie.

Przekaż środki
Stypendia Św. Mikołaja
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
Stypendia Św. Mikołaja